Főoldal » Archív » Újabb őrizetbe vétel a mórahalmi un. Mini Hungary Park ügyében

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett egy újabb gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re a nyo­mo­zá­si bíró felé az un. Mini Hun­gary Park ügyében.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a Móra­ha­lom kül­te­rü­le­tén léte­sí­ten­dő, az 1910-es álla­po­to­kat tük­rö­ző emlék­park meg­va­ló­sí­tá­sá­val össze­füg­gés­ben a beru­há­zó cég ügy­ve­ze­tő­je, és a vele vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dés­ben álló gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő­je, ille­tő­leg az álla­mi támo­ga­tott pro­jekt műsza­ki ellen­őri fel­ada­ta­it ellá­tó sze­mély egy­más­sal össze­játsz­va, mint­egy 550 mil­lió forint össze­gű vagyo­ni hát­rányt kísé­relt meg okoz­ni az Euró­pai Unió, ille­tő­leg a magyar állam költ­ség­ve­té­sé­nek. A gyanú sze­rint a 2013. máju­sa és 2014. júni­u­sa között benyúj­tott kifi­ze­té­si kérel­mek során az elké­szült maket­tek darab­szá­má­ra, ille­tő­leg a pro­jekt készült­sé­gi foká­ra vonat­ko­zó­an valót­lan tar­tal­mú doku­men­tu­mo­kat nyúj­tot­tak be, és hamis nyi­lat­ko­za­to­kat tet­tek, mellyel a DARFÜ-t folya­ma­to­san meg­té­vesz­tet­ték a pro­jekt készült­sé­gi foka, ille­tő­leg a támo­ga­tás össze­gé­nek fel­hasz­ná­lá­sá­val kap­cso­lat­ban. A pro­jekt kivi­te­le­zé­se során ezen valót­lan okira­tok­ra hivat­koz­va el nem vég­zett mun­kák­ra, és be nem szer­zett dol­gok­ra is kér­ték a támo­ga­tá­sok kifi­ze­té­sét, ille­tő­leg a már kifi­ze­tett támo­ga­tá­sok elszámolását.

Az őri­zet­be vett újabb gya­nú­sí­tott mind a beru­há­zó, mind a kivi­te­le­ző cég­ben tulaj­do­no­si érin­tett­ség­gel bírt, vala­mint tény­le­ge­sen ő irá­nyí­tot­ta az ügy­ben érin­tett többi gya­nú­sí­tot­tat, ille­tő­leg adott uta­sí­tá­so­kat valót­lan tar­tal­mú tel­je­sí­té­si iga­zo­lá­sok kiál­lí­tá­sá­ra, vala­mint a pro­jekt kész­re jelen­té­sé­re. Mind­eze­ken túl­me­nő­en a gyanú sze­rint a teg­na­pi napon őri­zet­be vett férfi uta­sí­tá­sá­ra valót­lan okira­tok­kal lefed­ve a pro­jekt­től elté­rő célra is hasz­nál­ták fel az álla­mi támo­ga­tás összegét.

A gya­nú­sí­tot­tak cse­lek­mé­nyé­vel össze­füg­gés­ben az álla­mi költ­ség­ve­tést, ille­tő­leg az uniós költ­ség­ve­tést tény­le­ge­sen 436 mil­lió forint vagyo­ni hát­rány érte, amely­ből a vég­re­haj­tá­si eljá­rás során mint­egy 50 mil­lió forint térült meg, figye­lem­mel arra is, hogy az utol­só un. záró­ki­fi­ze­té­si cso­ma­got a támo­ga­tó nem fogad­ta el, és az ellen­őr­zé­sek során tapasz­talt sza­bály­ta­lan­sá­gok miatt 2015. feb­ru­ár 2. nap­ján elállt a szer­ző­dés­től és az addig kifi­ze­tett összeg vissza­fi­ze­té­sé­re köte­lez­te a beruházót.

A külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult nyo­mo­zást a NAV Dél-alföldi Bűn­ügyi Igaz­ga­tó­ság Csong­rád Megyei Vizs­gá­la­ti Osz­tá­lya foly­tat­ja a Csong­rád Megyei Főügyész­ség irá­nyí­tá­sa mellett.

A főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett az őri­zet­be vett férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán.

 

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a hol­na­pi napon fog dönteni.