Főoldal » Archív » Újabb rablása buktatta le 7 év után a gyilkost

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség aljas cél­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 42 éves pető­fi­szál­lá­si fér­fi­val szem­ben, aki 2010. augusz­tus 19-én egy hely­be­li nyug­dí­jas asszonyt saját ott­ho­ná­ban meg­ölt, majd hét évvel később ugyan­csak egy idős nőt akart ott­ho­ná­ban kirabolni.

Az ember­ölés elkö­ve­tés­kor 34 éves pető­fi­szál­lá­si férfi alkal­mi mun­ká­ból élt, így ismer­te meg áldo­za­tát, az egye­dül élő nyug­dí­jas asszonyt. A vád­lott 2010. augusz­tus 19-én dél­után fel­ke­res­te a sér­tet­tet annak érde­ké­ben, hogy meg­sze­rez­ze az évek óta kifi­ze­tet­len 6.000,- Ft mun­ka­bé­rét. A nő fel­há­bo­ro­dott a köve­te­lés hal­la­tán, ezért dula­kod­ni kezd­tek, mely­nek során a nő közöl­te, hogy rend­őrt hív.

Ezen a férfi annyi­ra fel­dü­hö­dött, hogy elő­ször egy part­fis nyél­lel ütöt­te az asszonyt, majd egy olló­val a hátán és a tar­kó­ján tíz­szer meg­szúr­ta föld­re került áldo­za­tát. Egy idő után a férfi az olló helyett egy kenyér­vá­gó kés­sel foly­tat­ta az idős nő táma­dá­sát, de a kés pen­gé­je elhaj­lott. Emi­att a vád­lott egy kisebb kést szer­zett, és azzal a hátán és a nya­kán szúr­ta meg a sér­tet­tet, eköz­ben a kés pen­gé­je letört a nye­lé­ről. A vád­lott ezt köve­tő­en még hossza­san, rend­kí­vü­li bru­ta­li­tás­sal bán­tal­maz­ta áldo­za­tát, amíg az asszony meg nem halt. A vád­lott a nő halá­la után a tanyán kutat­ni kez­dett, és nem­csak a 6.000,- Ft tar­to­zást vitte magá­val, hanem továb­bi 60.000,- Ft-ot is.

A vád­lott az ezt köve­tő idő­szak­ban pénz­szű­ke miatt folya­ma­to­san köl­csönt kért isme­rő­se­i­től, akik 2017 nya­rán fel­szó­lí­tot­ták adós­sá­ga tör­lesz­té­sé­re. Emi­att a vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy az alkal­mi munka kap­csán koráb­ban meg­is­mert, pető­fi­szál­lá­si tanyá­ján egye­dül élő 83 éves asszony­tól fog pénzt sze­rez­ni. 2017. szep­tem­ber 18-án dél­ben a férfi magá­hoz vette a bics­ká­ját és a tanya kerí­té­sén átmász­va az udva­ri wc-ben bújt meg. Miu­tán a sér­tett ezt ész­lel­te, és távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel, a férfi a nő nya­kát átkul­csol­ta, és a magá­val vitt bics­kát a kezé­ben tart­va pénzt köve­telt az idős nőtől. A sér­tett ennek hatá­sá­ra elárul­ta, hol tart­ja a pénz­tár­cá­ját, amit a vád­lott meg­ta­lált, és kivet­te a benne lévő 7.000,- Ft-ot. A férfi azon­ban keve­sell­te az össze­get, és a kés­sel tovább fenye­ge­tő­zött. A sér­tett ekkor azzal állt elő, hogy a szom­széd­tól kér pénzt, ezért a vád­lott áten­ged­te őt a szom­széd­ba. Ott az asszony segít­sé­get kért, ennek köszön­he­tő­en a táma­dó rend­őr­kéz­re került. Az idős asszony a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el. A vád­lott zse­bé­ben meg­ta­lál­ták a rab­lás­sal meg­szer­zett pénzt, melyet az idős sér­tett visszakapott.

Az ügyész­ség a fér­fit aljas cél­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés, továb­bá önbí­rás­ko­dás, kifosz­tás, minő­sí­tett rab­lás és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.