Főoldal » Hírek » Ünnepélyes épületátadás Gödöllőn - fotókkal - a Legfőbb Ügyészség és az Országos Bírósági Hivatal sajtóközleménye

A Gödöl­lői Járás­bí­ró­ság és a Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség fel­újí­tott épü­le­té­nek átadá­sa alkal­má­ból 2022. októ­ber 20-án épü­let­be­já­rás­sal egy­be­kö­tött ünne­pi ren­dez­vényt tar­tot­tak. A részt­ve­vő­ket dr. Polt Péter, leg­főbb ügyész és dr. Senyei György, az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal (OBH) elnö­ke köszöntötte.

Dr. Senyei György köszön­tő­jé­ben elmond­ta, hogy a bírás­ko­dás nagy múlt­ra tekint vissza Gödöl­lőn, hiszen 150 éve műkö­dik itt járás­bí­ró­ság, amely min­dig is nagy ügy­for­gal­mat bonyo­lí­tott. A kibő­ví­tett és fel­újí­tott épü­let­együt­tes­ben a Gödöl­lői Járás­bí­ró­ság és a Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség több mint 2.700 négy­zet­mé­te­ren fogad­ja az ügy­fe­le­ket, kor­sze­rű infor­ma­ti­kai és biz­ton­ság­tech­ni­kai esz­kö­zök­kel biz­to­sít­va a min­den­na­pi mun­ka­vég­zést, ügy­in­té­zést, a bíró­sá­gok­hoz való minél könnyebb hoz­zá­fé­rést. Az OBH elnö­ke hang­sú­lyoz­ta, hogy a jelen­le­gi, ener­gia­vál­ság­gal súj­tott idő­szak­ban külö­nö­sen fon­tos, hogy az épü­let­együt­tes­ben biz­to­sí­tott a meg­úju­ló ener­gia­for­rá­sok hasz­no­sí­tá­sa, jelen­tő­sen csök­kent­ve ezál­tal a fenn­tar­tá­si költségeket.

Dr. Polt Péter ünne­pi beszé­dé­ben hang­sú­lyoz­ta, hogy az elmúlt húsz évben az ügyé­szi szer­ve­zet­ben folya­ma­to­san vég­re­haj­tott inf­ra­struk­tu­rá­lis fej­lesz­té­sek újabb fon­tos állo­má­sa a Gödöl­lői Járás­bí­ró­ság épü­le­té­nek bőví­té­sé­vel kiala­kí­tott Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség új szék­há­zá­nak átadá­sa. Az ügyész­ség kiemelt hang­súlyt fek­tet a XXI. szá­zad igé­nye­i­nek és elvá­rá­sa­i­nak meg­fe­le­lő mun­ka­he­lyek lét­re­ho­zá­sá­ra, amely­nek – mára külö­nö­sen fel­ér­té­ke­lő­dött – fon­tos eleme az energiahatékonyság.

Az új épü­let­együt­tes Gödöl­lő, Dózsa György út 19. szám alatt várja az ügy­fe­le­ket októ­ber eleje óta. A Gödöl­lői Járás­bí­ró­ság ille­té­kes­sé­gi terü­le­te Aszód, Bag, Csö­mör, Dány, Domony, Erdő­ker­tes, Gal­ga­hé­víz, Gal­ga­má­csa, Gödöl­lő, Hévíz­györk, Iklad, Isa­szeg, Kar­tal, Kere­pes, Kistar­csa, Mogyo­ród, Nagy­tar­csa, Pécel, Szada, Tura, Valkó, Váceg­res, Vács­zent­lász­ló, Veres­egy­ház, Ver­seg és Zsám­bok tele­pü­lé­sek­re ter­jed ki.

Az új épü­let­ben össze­sen 10 tár­gya­ló­te­rem, modern ügy­fél­köz­pont, könyv­tár, keze­lő­iro­dák, bírói és igaz­ság­ügyi alkal­ma­zot­ti dol­go­zó­szo­bák és irat­tá­rak kerül­tek kiala­kí­tás­ra.  A járás­bí­ró­ság meg­újult épü­le­té­ben kép- és hang­rög­zí­tés­re, vagy­is táv­meg­hall­ga­tás tar­tá­sá­ra alkal­mas tár­gya­ló­te­rem is ren­del­ke­zés­re áll.

A 15 iro­dát és kiszol­gá­ló helyi­sé­ge­ket tar­tal­ma­zó új ügyész­sé­gi épü­let­szárny­ban a dol­go­zó­szo­bák fűtését-hűtését hőszi­vattyús rend­szer­rel biztosítják.