Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Utcai szóváltás vezetett az életveszélyt okozó testi sértéshez – az ügyészség fellebbez letöltendő börtönbüntetés érdekében - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy férfi meg­ütöt­te az ittas sér­tet­tet, aki elesett, beütöt­te a fejét, és élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, később pedig – egyéb okok miatt – meg­halt. A Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat. A fér­fit a bíró­ság fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re fel­leb­bez.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 36 éves férfi, 2018. szep­tem­ber 17-én, a dél­utá­ni órák­ban, a XXI. kerü­let­ben, a gyer­me­ké­vel köz­le­ke­dett, ami­kor fel­fi­gyelt a 75 éves, ittas fér­fi­ra, aki a jár­dán vizelt. Ezt a vád­lott szóvá tette a sér­tett­nek, majd emi­att szó­vál­tás­ba keve­red­tek egy­más­sal, ami­nek során a fia­ta­labb férfi egy alka­lom­mal, köze­pes erő­vel, arcon ütöt­te az ittas sér­tet­tet. Az ütés követ­kez­té­ben a sér­tett hanyatt esett és feje a föld­höz csa­pó­dott, amely­től élet­ve­szé­lyes kopo­nya­tö­rést és agy­zú­zó­dást szen­ve­dett. A vád­lott a sér­tett­hez men­tőt hívott. A sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol szak­sze­rű ellá­tást kapott, azon­ban a fej­sé­rü­lé­sé­től füg­get­le­nül, koráb­ban kiala­kult szív­prob­lé­mái miatt elhunyt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A bíró­ság a fér­fit 2 év, 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te.

Az íté­let ellen a Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­leb­be­zés­sel él a vád­lott ter­hé­re, a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben, letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra íté­lés érde­ké­ben. A bün­te­tés közép­mér­té­ke 5 évig tartó sza­bad­ság­vesz­tés lenne. Súlyo­sí­tó körül­mény töb­bek között, hogy a sér­tett idős­ko­rú volt és a hason­ló jel­le­gű, erő­sza­kos vita­ren­de­zé­sek elsza­po­ro­dot­tak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy a jel­lem­ző és sokak által egy­sze­rű indu­la­ti cse­lek­mény­nek tar­tott egy­sze­ri ütés is könnyen vég­ződ­het tra­gé­di­á­val.