Főoldal » Hírek » Vádemelés a belvárosi prostitúció haszonélvezői ellen - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 53 és egy 56 éves nő, vala­mint az utób­bi élet­tár­sa ellen, akik mások, köz­tük kis­ko­rú­ak pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gé­ből tar­tat­ták ki magu­kat. 

A vád­irat sze­rint a két nő és egyi­kük élet­tár­sa, egy férfi, a 2019-2020. évek­ben nem ren­del­ke­zett állan­dó, beje­len­tett mun­ka­hellyel, rend­sze­res tör­vé­nyes jöve­de­lem­mel. Meg­él­he­té­sü­ket abból biz­to­sí­tot­ták, hogy – töb­bek között kis­ko­rú, illet­ve kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő – nők pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gét fel­ügyel­ték, illet­ve egyes ese­tek­ben irá­nyí­tot­ták az V. kerü­let­ben. A pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végző sér­tet­tek az álta­luk meg­ke­re­sett össze­gek­nek a két nő által előre meg­ha­tá­ro­zott részét, ún. „hely­pénz” vagy „madám­pénz” címén kel­lett kifi­zet­ni­ük a fel­ügyelt terü­let hasz­ná­la­ta fejé­ben. A sér­tet­tek ügy­fe­lei jel­lem­ző­en bel­vá­ro­si szál­lo­dák kül­föl­di ven­dé­gei vol­tak.

Az egyik nő élet­tár­sa, egy 56 éves férfi, rend­sze­re­sen, tele­fo­non keresz­tül beszá­mol­tat­ta a pár­ját arról, hogy az adott napon melyik sér­tett végez pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get a fel­ügye­le­te, illet­ve irá­nyí­tá­sa alatt, és abból milyen bevé­tel szár­ma­zott. A férfi az élet­tár­sát és az egyik kizsák­má­nyolt sér­tet­tet rend­sze­re­sen szál­lí­tot­ta a gép­ko­csi­já­val, és a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó jöve­del­met együtt élték fel.

Az 53 éves nő 4 sér­tett - köz­tük egy kis­ko­rú – míg az élet­tár­sak 5 sér­tett - köz­tük két kis­ko­rú - nő kizsák­má­nyo­lá­sá­ban vet­tek részt. Volt olyan sér­tett, aki gyer­mek­ott­hon­ból szö­kött el és kez­dett pros­ti­tú­ci­ó­ba, illet­ve a vád­lot­tak­nak vol­tak olyan tár­sa­ik is, akik a saját, érzel­mi­leg kihasz­nált pár­ja­i­kat aján­lot­ták fel pros­ti­tú­ci­ó­ra. Utób­bi bűn­tár­sa­ik ellen elkü­lö­ní­tett bün­te­tő­el­já­rás folyik.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, kitar­tott­ság, üzlet­sze­rű kerí­tés, gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sa miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, és velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. 

A két nő bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll, a férfi más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sét tölti.

A Leg­főbb Ügyész­ség által az ember­ke­res­ke­de­lem elle­ni harc tár­gyá­ban koráb­ban köz­zé­tett tájé­koz­ta­tó vide­ók itt érhe­tők el:

https://ugyeszseg.hu/harc-az-emberkereskedelem-ellen-3/

https://ugyeszseg.hu/harc-az-emberkereskedelem-ellen/