Főoldal » Hírek » Vádemelés a debreceni kórházi fosztogatóval szemben - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az ukrán állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki egy deb­re­ce­ni kór­ház kór­ter­me­i­be besur­ran­va lopta el az alvó bete­gek értékeit.

A vád­lott 2020. októ­ber 8-án éjfél körül az utcá­ról bement egy deb­re­ce­ni kór­há­zi épü­let­be. Az egyik föld­szin­ti kór­te­rem­be tele­fon­já­val vilá­gít­va belo­pó­zott és az ágy mel­let­ti éjje­li szek­rény fiók­já­ból kivet­te és ellop­ta az alvó álla­po­ta miatt véde­ke­zés­re kép­te­len sér­tett pénz­tár­cá­ját a benne lévő kész­pénz­zel együtt. A sér­tett 5.500 forint kára nem térült meg, így a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság által vég­zett nyo­mo­zás során a sér­tett pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő, kérte kárá­nak megtérítését

A férfi néhány perc­cel később egy másik kór­te­rem­be is bement és az ott alvó sér­tett­hez osont, aki­nek éjje­li szek­ré­nyé­ről ellop­ta a 70.000 forint érté­kű mobiltelefonját.

A vád­lot­tat az idő­köz­ben érte­sí­tett rend­őr­jár­őrök aznap haj­nal­ban Deb­re­cen bel­te­rü­le­tén iga­zol­tat­ták, ennek során meg­ta­lál­ták és lefog­lal­ták a férfi által ello­pott mobil­te­le­font, amit vissza­ad­tak a sértettnek.

Az ukrán állam­pol­gár­sá­gú vád­lott az eljá­rás során elér­he­tet­len­né vált és a vele szem­ben kibo­csá­tott elfo­ga­tó­pa­rancs sem veze­tett ered­mény­re, ezért a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a fér­fit távol­lé­vő ter­helt­té nyilvánította.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben két rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság a bün­te­tő­el­já­rást a ter­helt távol­lé­té­ben foly­tas­sa le, amely során a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, hatá­ro­zott idő­tar­tam­ra uta­sít­sa ki Magyar­or­szág terü­le­té­ről, továb­bá a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.