Főoldal » Archív » Vádemelés a Gyula és Békéscsaba között történt halálos baleset ügyében

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 63 éves gyu­lai fér­fi­val szem­ben, aki idén ápri­lis­ban Gyula és Békés­csa­ba között teher­au­tó­val ütött el két idős nőt.

A vád­lott 2018. ápri­lis 19-én 10 óra után egy teher­gép­ko­csit vezet­ve köz­le­ke­dett a 44-es számú főúton, Békés­csa­ba lakott terü­le­tén kívül, egy csár­da mel­lett, Gyula felől Békés­csa­ba irá­nyá­ba a külső for­gal­mi sáv­ban 54 km/óra sebes­ség­gel. Ekkor kezd­te meg az úton az átha­la­dást – a vád­lott hala­dá­si irá­nyát tekint­ve neki bal­ról jobb­ra a két busz­öböl között – gya­lo­go­san egy 75 éves és egy 86 éves idős nő. A gya­lo­go­sok átha­la­dá­sá­ra az úttes­ten jel­ző­lám­pa nincs kihe­lyez­ve, kije­lölt gya­lo­gos átke­lő­hely, tere­lő­szi­get nem került kiala­kí­tás­ra; a bal­eset hely­szí­né­től mint­egy 50 méter­re gya­lo­gos felül­já­ró ível át az úttest fölött 45-45 lép­cső­fok­kal. A vád­lott a gép­jár­mű­vel nem a kellő figye­lem­mel köz­le­ke­dett, s emi­att a külső for­gal­mi sáv köze­pén elütöt­te a sér­tet­te­ket. A két idős nő a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy egyi­kük a hely­szí­nen, míg mási­kuk 2018. május 06-án a kór­ház­ban elhalálozott.

A vád­lott meg­szeg­te a KRESZ 43. § (4) bekez­dé­sé­ben fog­lal­ta­kat, mely sze­rint a veze­tő­nek foko­zot­tan ügyel­ni kell az úttes­ten egye­dül átha­la­dó, koruk miatt saját biz­ton­sá­guk­ra ügyel­ni fel­is­mer­he­tő­en nem képes sze­mé­lyek biz­ton­sá­gá­nak megóvására.

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja; az irány­adó bün­te­té­si tétel 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, és köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült több mint 600.000.-Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.