Főoldal » Hírek » Fejér Vármegyei Főügyészség » Vádemelés a jelentős mennyiségű kábítószert birtoklókkal szemben- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a négy szé­kes­fe­hér­vá­ri fér­fi­val szem­ben, akik jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert tar­tot­tak az álta­luk hasz­nált lakás­ban és abból fogyasz­tot­tak is.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak az álta­luk isme­ret­len for­rás­ból meg­szer­zett külön­fé­le kábí­tó­sze­re­ket a bűn­cse­lek­mény­ről tudo­más­sal nem bíró, egyi­kük édes­any­ja által bérelt, a vád­lot­tak hasz­ná­la­tá­ban lévő lakás­ban tar­tot­ták. A ter­hel­tek a kábí­tó­sze­rek­ből alka­lom­sze­rű­en fogyasz­tot­tak is.

A rend­őr­ség lakos­sá­gi beje­len­tést köve­tő­en 2018. szep­tem­ber 6-án a vád­lot­tak által hasz­nált ingat­lan­ban, kábí­tó­szer kere­ső kutya beve­té­sé­vel jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert, vala­mint azok fogyasz­tá­sá­hoz hasz­nált esz­kö­zö­ket fog­lalt le, így a cse­lek­mé­nyü­ket leleplezte.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a több­sé­gé­ben már hason­ló bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást indítványozott.