Főoldal » Hírek » Vádemelés a rendőrökre támadó borsodi testvérek ellen - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te – továb­bá egyi­kük ese­té­ben könnyű testi sér­tés vét­sé­gemiatt emelt vádat két férfi ellen a Mis­kol­ci Járás­bí­ró­sá­gon.

A vád­irat lénye­ge sze­rint 2022. ápri­lis 2-án, éjsza­ka, csend­há­bo­rí­tás­ról szóló beje­len­tés miatt hét rend­őr jelent meg egy mis­kol­ci ingat­lan­nál, ahol egy nagyobb tár­sa­ság szó­ra­ko­zott. A rend­őrök intéz­ked­tek a házi­gaz­dá­val szem­ben, eköz­ben az egyik ittas férfi fel­in­dul­va szi­dal­maz­ni kezd­te a rend­őrö­ket, és az intéz­ke­dés aka­dá­lyo­zá­sa cél­já­ból több­ször bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te őket, majd ütés­re emelt kéz­zel felé­jük indult.

A rend­őrök a 36 éves fér­fi­val szem­ben könny­fa­kasz­tó gázt hasz­nál­tak, majd testi kény­szer és bilincs alkal­ma­zá­sá­val ellen­ál­lá­sát meg­tör­ve meg­kezd­ték az elő­ál­lí­tá­sát. Ennek során a férfi szin­tén ittas álla­pot­ban lévő báty­ja kiro­hant az utcá­ra, és a rend­őrö­ket bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­ve vere­ke­dés­re hívta ki őket. A rend­őrök fel­szó­lí­tot­ták a 49 éves fér­fit, hogy maga­tar­tá­sá­val hagy­jon fel, egy­út­tal közöl­ték vele, hogy cse­lek­mé­nye miatt őt is elő­ál­lít­ják.

A férfi a rend­őri uta­sí­tá­sok vég­re­haj­tá­sát meg­kezd­te, és leen­ge­dett kéz­zel meg­for­dult, ami­kor azon­ban a meg­bi­lin­cse­lé­se cél­já­ból a rend­őr a köze­lé­be lépett, hir­te­len moz­du­lat­tal vissza­for­dult és ököl­lel meg­ütöt­te a hiva­ta­los sze­mély arcát. Ezután táma­dó test­hely­ze­tet vett fel és ismé­tel­ten meg­fe­nye­get­te a rend­őrö­ket, akik rend­őr­bot és testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val tör­ték meg az ellen­ál­lá­sát.

A táma­dás követ­kez­té­ben a rend­őr törzs­őr­mes­ter zúzó­dá­sos, 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lést szen­ve­dett.

Az elkö­ve­tők közül, a rend­őrt meg­ütő férfi elis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, míg öccse tagad­ja azt.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rik, a bíró­ság ítél­je az elkö­ve­tő­ket – akik közül a fia­ta­labb férfi több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű – 4 év bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény itt elér­he­tő el: https://ugyeszseg.hu/borsodi-testverek-tamadtak-a-rendorokre-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.