Főoldal » Archív » Vádemelés a színlelt szexuális ajánlatot követő rablás miatt

Az Esz­ter­go­mi Járási Ügyész­ség a két rend­be­li cso­por­tosan elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő két férfival és egy nővel szem­ben, akik haj­na­li órák­ban két fér­fi­tól erő­szak­kal vették el az értékeiket.

A fér­fi­ak és a nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak hosszab­bí­tá­sá­ról a https://ugyeszseg.hu/szinlelt-szexualis-ajanlatot-kovetoen-raboltak-ki-a-sertetteket/ olda­lon adott ki saj­tóközle­ményt az ügyészség.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők 2019. októ­ber 8-án egy esz­ter­go­mi sörö­ző­ben ész­re­vet­ték, hogy az egyik sér­tett nagyobb mennyi­sé­gű kész­pénzt tart magá­nál, ezért a sér­tet­tek bizal­má­ba fér­kőz­tek. Az elkö­ve­tők és a sér­tet­tek a sörö­ző­ből egy másik bárba men­tek, ahol tovább foly­tat­ták az ita­lo­zást, végül éjfél után a sér­tet­tek elkö­szön­tek, és a bár­ból elin­dul­tak. Az elkö­ve­tők a két sér­tett férfi után men­tek, a két férfi vád­lott kissé lema­radt, hogy a sér­tet­tek ne vegyék őket észre, mialatt a nő utol­ér­te sér­tet­te­ket, akik­nek sze­xu­á­lis kap­cso­lat­ra ajánlkozott.

A hely­szí­nen ekkor meg­je­lent a két férfi vád­lott, akik szín­leg szá­mon kér­ték a sér­tet­te­ket, hogy miért ölel­get­ték a nőt. Az egyik férfi ököl­lel több­ször meg­ütöt­te az egyik sér­tet­tet, a föld­re ránt­va is bán­tal­maz­ta, miköz­ben a nő kivett a sér­tett nad­rág­ja zse­bé­ből 200.000,- Ft-ot. A föld­re rán­tott sér­tett a másik zse­bé­ben tárolt 98.000,- Ft-ját kivet­te és a szá­já­ba tette, hogy ezzel meg­aka­dá­lyoz­za annak elvé­te­lét, de a nő a sér­tett szá­já­ból is meg­kí­sé­rel­te kitép­ni a pénzt.  Ezután a nő is bán­tal­maz­ta a föl­dön lévő sér­tet­tet. Ezzel egy­ide­jű­leg a másik férfi vád­lott a másik sér­tet­tet a föld­re nyom­ta, ott lefog­ta, és a sér­tett nad­rág­ja zse­bé­ből kivet­te a 235.000,- Ft érté­kű mobil­te­le­fon­ját és azt a saját zse­bé­be tette, miköz­ben továb­bi verés­sel fenye­get­te meg a sér­tet­tet, ha megmozdul.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a vád­lot­ta­kat fegy­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint az egyik fér­fit és a nőt egy­aránt száz­ezer forint össze­gű vagyon­el­kob­zás­ra ítélje.