Főoldal » Hírek » Vádemelés a társkeresőn portyázó nővel szemben - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon azzal a 40 éves nővel szem­ben, aki egy társ­ke­re­ső olda­lon meg­is­mert 81 éves fér­fi­tól 400.000 forin­tot csalt ki.

A 40 éves nő a 81 éves fér­fi­val egy társ­ke­re­ső olda­lon vette fel a kap­cso­la­tot. Egyre több üze­ne­tet vál­tot­tak egy­más­sal, és miu­tán a nő meg­tud­ta, hogy part­ne­re egy idő­sebb férfi, foko­za­to­san egyre szo­ro­sabb, bizal­mi kap­cso­la­tot épí­tett ki vele. Kihasz­nál­va a férfi idős korát és irán­ta érzett szim­pá­ti­á­ját azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy nehéz anya­gi körül­mé­nyek közt él és lak­ha­tá­si prob­lé­mái van­nak, ezért pénzt kért „köl­csön”. A férfi a meg­té­vesz­tés hatá­sá­ra 2021 augusz­tu­sá­ban segí­tő­ké­szen 400.000 forin­tot adott fel pos­tai utal­vá­nyon a nőnek, aki a pénz fel­vé­te­le után min­den kap­cso­la­tot meg­sza­kí­tott a fér­fi­val, elér­he­tet­len­né vált.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat. Mivel a kárt a nő a nyo­mo­zás során elren­delt köz­ve­tí­tői eljá­rás kere­té­ben tel­jes körű­en meg­té­rí­tet­te, a bün­te­tés kor­lát­lan eny­hí­té­sé­re van lehe­tő­ség, ezért az ügyész­ség vád­ira­tá­ban sza­bad­ság­vesz­tés helyett pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A bün­te­tő­el­já­rás alap­ve­tő­en az állam igé­nyét szol­gál­ja arra, hogy aki bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, az kap­jon érte bün­te­tést. Azon­ban a modern jog­rend­sze­rek­ben álta­lá­ban van lehe­tő­ség arra, hogy a bizo­nyos ese­tek­ben a sér­tett jóvá­té­te­le meg­előz­ze ezt az álla­mi igényt, akár azon áron is, hogy az elkö­ve­tő nem kap bün­te­tést, vagy bün­te­té­se lénye­ge­sen eny­hébb lehet. A magyar bün­te­tő­jog­ban a köz­ve­tí­tői eljá­rás szol­gál ilyen célt. Ezt az eljá­rást mutat­ja be Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge online isme­ret­ter­jesz­tő soro­za­tá­nak aláb­bi epi­zód­ja: https://ugyeszseg.hu/mennyi-a-bun-ara-a-kozvetitoi-eljarasrol/