Főoldal » Archív » Vádemelés az áruházi parkolóban okozott halálos baleset ügyében

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt eme­let vádat a tavaly május­ban Sió­fo­kon tör­tént halá­los bal­eset ügyében.

A vád­lott egy nagy­áru­ház par­ko­ló­já­ban gép­ko­csi­já­val balra kanya­ro­dott, de figyel­met­len­sé­ge miatt nem vette észre az úttes­ten gya­lo­go­ló, maga előtt bevá­sár­ló­ko­csit toló sér­tet­tet, akit a leg­fel­jebb 22 km/h sebes­ség­gel hala­dó gép­ko­csi­val elütött. Annak elle­né­re, hogy a gép­ko­csi las­san haladt, az ütkö­zés mégis akko­ra erejű volt, hogy az 55 éves sér­tett az elszen­ve­dett kopo­nya­sé­rü­lé­sek követ­kez­té­ben még aznap elhunyt.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.