Főoldal » Hírek » Vádemelés az ittasan halálos balesetet okozó sofőrrel szemben- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Halált okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés és hamis vád bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség az Ajkán, közel egy éve tör­tént bal­eset oko­zó­já­val szemben.

A 31 éves férfi 2020. május 24-én késő este, alko­hol­fo­gyasz­tást és nyug­ta­tó hatá­sú tab­let­ták bevé­te­lét köve­tő­en vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját. Ittas­sá­ga miatt azon­ban a Pad­ra­gi úton nem tudta követ­ni az út vonal­ve­ze­té­sét, és egy kanyar­ban a záró­vo­na­lat átlép­ve, mint­egy 50 km/órás sebes­ség­gel áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba, ahol vele szem­ben, mind­össze 30-34 méter távol­ság­ra köz­le­ke­dett egy másik sze­mély­gép­ko­csi. A jármű veze­tő­je ugyan vész­fé­ke­zett, de az ütkö­zést már nem tudta elkerülni.

A bal­eset után az első­ként hely­szín­re érke­ző autós kezd­te meg a vét­len autó sofőr­jé­nek újra­élesz­té­sét, míg a bal­ese­tet okozó férfi a gép­ko­csi­já­ból kiszáll­va első­ként a hoz­zá­tar­to­zó­it hívta, hogy jöj­je­nek a bal­eset hely­szí­né­re, s csak a sérült­nek segít­sé­get nyúj­tó férfi töb­bed­sze­ri fel­szó­lí­tá­sá­ra hívta a mentőket.

A segít­ség­nyúj­tás elle­né­re a szem­ből érke­ző jármű sofőr­je a bal­eset követ­kez­té­ben a hely­szí­nen elhunyt.

A kiér­ke­ző rend­őrök­nek a vád­lott azt állí­tot­ta, hogy nem ő veze­tett, hanem egy hoz­zá­tar­to­zó­ja, aki az intéz­ke­dés köz­ben meg is jelent a bal­eset­nél. Az ittas férfi ezt az állí­tá­sát a hely­szí­nen meg is ismé­tel­te, miköz­ben a hoz­zá­tar­to­zó­ja tagad­ta a nyil­ván­va­ló­an alap­ta­lan vádat. Az elkö­ve­tő csak később ismer­te el, hogy ő vezet­te a bal­ese­tet okozó autót.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és a jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő eltil­tá­sát, vala­mint a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­se utó­la­gos vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta az ügy elbí­rá­lá­sá­ra ille­té­kes Ajkai Járásbíróságnak.