Főoldal » Hírek » Vádemelés egy 300 milliós korrupciós ügyben - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va, hiva­ta­los sze­mé­lyi jel­leg szín­le­lé­sé­vel, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat 18 sze­mély ellen a Buda­pest Kör­nyé­ki Törvényszéken.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből fel­té­te­le­sen sza­bad­ság­ra bocsá­tott férfi 2017 és 2018 évben olyan sze­mé­lyek­kel lépett kap­cso­lat­ba, akik ellen, illet­ve az érde­kelt­sé­ge­ik­be tar­to­zó cégek­kel szem­ben ható­sá­gi eljá­rá­sok folytak.

A vád­lott arra való hivat­ko­zás­sal, hogy hiva­ta­li befo­lyá­sa, ille­tő­leg kap­cso­la­tai révén adó­igaz­ga­tá­si és bün­te­tő­el­já­rá­so­kat befo­lyá­sol, jog­ta­lan vagyo­ni előnyt kért és kapott a folya­mat­ban lévő ügyek érin­tett­je­i­től. Az átvett össze­gek vonat­ko­zá­sá­ban azt állí­tot­ta, hogy azok egy részét a dön­tés­ho­zók részé­re továbbítja.

A vád­lott a soro­zat­ban elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek során magát valót­la­nul a NAV, a rend­őr­ség vagy az ügyész­ség állo­má­nyá­ba tar­to­zó magas rend­fo­ko­za­tú, illet­ve beosz­tá­sú, vala­mint a bel­ügy­mi­nisz­ter köz­vet­len irá­nyí­tá­sa alatt álló hiva­ta­los sze­mély­nek adta ki.  A 41 éves férfi több­ször valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy a kor­rup­ci­ós pénzt a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um un. „feke­te kasszá­já­ba” szál­lít­ja, amely­ből ő juta­lé­kot, a vesz­te­ge­tő sze­mély pedig ható­sá­gi eljá­rá­sok­tól men­tes­sé­get jelen­tő védett­sé­get kap.

Az elfo­gá­sa óta sze­mé­lyi sza­bad­sá­got érin­tő kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt lévő vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zó pénzt nem továb­bí­tot­ta sen­ki­nek, a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek soro­zat­jel­le­gű elkö­ve­té­se révén rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ke­dett, és leg­alább 292.400.000 forint­tal gazdagodott.

A nyo­mo­zó ügyész­ség az eljá­rás során – vagyon­el­kob­zás cél­já­ból – a vád­lot­tól hét gép­jár­mű­vet, 24 mil­lió forint kész­pénzt, éksze­re­ket vala­mint dol­lárt és eurót fog­lalt le, továb­bá két ingat­lan zár alá véte­lé­re intézkedett.

A többi vád­lott rész­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben vett részt, rész­ben pedig mint vál­lal­ko­zó a vesz­te­ge­té­si pénzt adta abban a tudat­ban, hogy azzal hiva­ta­los sze­mélyt befolyásol. 

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény és az elfo­gás­ról készült videó itt tekint­he­tő meg: https://ugyeszseg.hu/korrupcios-buncselekmenyek-elkovetese-miatt-orizetben-egy-magat-valotlanul-hivatalos-szemelynek-kiado-ferfi/