Főoldal » Hírek » Vádemelés egy állatorvos és társai ellen korrupció miatt – fotókkal – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által elő­nyért, a hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat tíz sze­mély ellen a Gyu­lai Tör­vény­szé­ken. Az elkö­ve­tők a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel kis­ál­la­to­kat szál­lí­tot­tak Magyar­or­szág­ról az Euró­pai Unió tagállamaiba.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult eljá­rás­ban a nyo­mo­zó ügyész­ség 2021 máju­sá­ban Békés vár­me­gyé­ben össze­han­golt bűn­ügyi akci­ót haj­tott végre. Az ügyész­ség fel­ké­ré­sé­re az NVSZ nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nyek elvég­zé­sé­ben is haté­ko­nyan közreműködött. 

A vád­irat sze­rint egy veze­tő beosz­tá­sú ható­sá­gi állat­or­vos, és egy szol­gál­ta­tó állat­or­vos hiva­ta­los sze­mély­ként, kész­pén­zért cse­ré­be több kutya­ke­res­ke­dő és egyéb tech­ni­kai, vala­mint logisz­ti­kai fel­ada­to­kat ellá­tó sze­mé­lyek­kel 2019-ben meg­ál­la­po­dott abban, hogy a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel, kölyök­ku­tyá­kat szál­lí­ta­nak Magyar­or­szág­ról az Euró­pai Unió más tagállamaiba.

A meg­ál­la­po­dás alap­ján az állat­ke­res­ke­dők a kül­föl­di vásár­lók által leadott meg­ren­de­lé­sek­nek meg­fe­le­lő faj­tá­jú, ivarú, a keres­ke­del­mi célú nem­zet­kö­zi for­gal­ma­zás­ra vonat­ko­zó sza­bá­lyok által meg­kí­vánt veszett­ség elle­ni oltás­sal, egye­di meg­je­lö­lés­sel nem ren­del­ke­ző, a meg­en­ge­dett­nél fia­ta­labb kutyá­kat, illet­ve ese­ten­ként macs­ká­kat vásá­rol­tak fel.

Az állat­or­vos a szál­lí­tás érde­ké­ben bian­kó kis­ál­lat útle­ve­le­ket állí­tott ki anél­kül, hogy raj­tuk bár­mi­lyen vizs­gá­la­tot, beavat­ko­zást elvég­zett volna, majd a veze­tő beosz­tá­sú állat­or­vos a segí­tő­jé­vel rög­zí­tet­te az inter­ne­tes nyil­ván­tar­tá­sok­ban a fik­tív ada­to­kat, vizs­gá­lat nél­kül iga­zol­ta az álla­tok szál­lí­tás­ra való alkal­mas­sá­gát, és kiál­lí­tot­ta a szál­lít­má­nyo­kat kísé­rő bizo­nyít­vá­nyo­kat. A valót­lan tar­tal­mú okira­tok bir­to­ká­ban az érin­tett kis­ál­la­to­kat az Euró­pai Unió több tag­ál­la­má­ba szállították.

Az elkö­ve­té­si idő­szak­ban 79 szál­lí­tás­hoz kap­cso­ló­dó­an, több mint 33.000.000 forint összeg­ben került sor jog­ta­lan előny elfo­ga­dá­sá­ra, vala­mint több mint 5.000 kis­ál­la­tot érin­tő­en állí­tot­tak ki valót­lan tar­tal­mú kis­ál­lat útlevelet.

Vád­irat­ban az ügyész­ség a tíz vád­lott több­sé­ge ese­té­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, a leg­sú­lyo­sabb bün­te­té­si indít­vány beis­me­rés ese­té­re 8 év.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/korrupcio-miatt-indult-eljaras-egy-hatosagi-allatorvos-es-tarsai-ellen-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A fotók a kuta­tá­son készültek.