Főoldal » Hírek » Vádemelés kontár és erőszakos tetőfedőkkel szemben – fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség két férfi ellen, akik mun­ká­ju­kért erő­sza­kos fenye­ge­tés­sel a kial­ku­dott összeg több mint két­sze­re­sét köve­tel­ték idős meg­ren­de­lő­ik­től.

A vád­irat sze­rint a 33 éves román állam­pol­gár­sá­gú férfi és 34 éves magyar állam­pol­gár társa újság­ban hir­det­ték magu­kat, mely­ben tető­fe­dés­re vál­lal­koz­tak. A hir­de­tés alap­ján keres­te meg őket egy 70 év körü­li nagy­vá­zso­nyi pár, akik a csa­lá­di házuk­hoz tar­to­zó mel­lék­épü­let tető­szer­ke­ze­tét sze­ret­ték volna fel­újít­tat­ni.

A sér­tet­tek és a vád­lot­tak a munka elvég­zé­sé­ért 1.450.000 forint­ban egyez­tek meg, melyet a két férfi töb­bek­kel együtt 2021. május 11-én meg­kez­dett, majd más­nap be is feje­zett, ám meg­ren­de­lő­ik­től ekkor már 3,2 mil­lió forin­tot köve­tel­tek. A sér­tet­tek arány­ta­lan­nak tar­tot­ták az össze­get, s mivel nem ebben álla­pod­tak meg, nem is akar­ták azt kifi­zet­ni.

A két vád­lott ekkor meg­fe­nye­get­te őket, hogy meg­bán­ják, ha nem fizet­nek és meg­néz­he­tik magu­kat, majd más­nap délig adtak határ­időt a tel­je­sí­tés­re. Az elkö­ve­tők a fenye­ge­tés hatá­sa alatt álló sér­tet­tek­kel egy papír­ra fel­írat­ták a sze­mé­lyes ada­ta­i­kat, vala­mint egyi­kük­kel írás­ban el is ismer­tet­ték a fize­té­si köte­le­zett­sé­gét. Az erő­sza­kos fel­lé­pés­től meg­ré­mült sér­tet­tek szín­leg bele­egyez­tek a fize­tés­be, azon­ban más­nap a vád­lot­tak­nak tett ígé­re­tük­kel ellen­tét­ben nem a bank­ba, hanem a rend­őr­ség­re men­tek.

A nyo­mo­zás során kiren­delt szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lot­tak által elvég­zett munka oly­annyi­ra szak­sze­rűt­len, hogy azt le kell bon­ta­ni, mert élet­ve­szé­lyes.

Az ügyész­ség az egyik, bün­tet­len elő­éle­tű ter­helt­tel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság­nak, míg a hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt koráb­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt és annak pró­ba­ide­je alatt álló tár­sá­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a bíró­ság a koráb­bi sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el. Az ügyész­ség mind­két vád­lott ese­té­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát is indít­vá­nyoz­ta.