Főoldal » Hírek » Vádemelés segítségnyújtás elmulasztása miatt a Hableánnyal ütköző szállodahajót követő hajó kapitánya ellen - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt az ukrán állam­pol­gár kapi­tány ellen 27 rend­be­li segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint egy 59 éves ukrán állam­pol­gár férfi 1979-ben szer­zett hajó­ve­ze­tői enge­délyt, majd 2004-től hajós­ka­pi­tá­nyi képe­sí­tés­sel, vala­mint rádió- és radar­ke­ze­lői képe­sí­tés­sel is ren­del­ke­zett. A kapi­tány a Duna magyar­or­szá­gi sza­ka­szán is pon­tos hely­is­me­ret­tel bírt. A vád­lott egy sváj­ci szék­he­lyű hajó­zá­si tár­sa­ság alkal­ma­zá­sá­ban egye­dül veze­tett egy szál­lo­da­ha­jót, ame­lyen 2019. már­ci­us­ban és ápri­lis­ban men­té­si gya­kor­la­to­kon is részt vett. A vád­lott 2019. május 29-én, az esti órák­ban a Duna bal part­ján talál­ha­tó, V. kerü­let, Viga­dó 1 nevű állo­más­ról indult el a hajó­val Romá­ni­á­ba. A vád­lott azt ter­vez­te, hogy első­nek észa­ki irány­ban hajó­zik a Dunán, majd észak­ról meg­ke­rül­ve a Margit-szigetet, délre foly­tat­ja útját.

A Dunán ekkor a vád­lott által irá­nyí­tott hajó előtt köz­le­ke­dett egy másik szál­lo­da­ha­jó, amit az ugyan­an­nál a cég­nél dol­go­zó másik ukrán kapi­tány veze­tett, illet­ve a Hab­le­ány nevű, kisebb sze­mély­ha­jó, ame­lyen utas­ként 33 dél-koreai állam­pol­gár, vala­mint a kapi­tá­nya és egy fő legény­ség tar­tóz­ko­dott. A kisebb hajó a Par­la­ment előtt, bal­ról meg­előz­te az elöl köz­le­ke­dő szál­lo­da­ha­jót, majd előt­te hajó­zott és így elsőbb­sé­gi hely­zet­be került a Mar­git híd alat­ti átha­jó­zás­nál. A Hab­le­ányt köve­tő szál­lo­da­ha­jót veze­tő kapi­tány ennek elle­né­re gyor­sí­ta­ni kez­dett és a tőle elvár­ha­tó figyel­met elmu­lasz­tot­ta, per­ce­kig nem a hajó veze­té­sé­re kon­cent­rált, így a biz­ton­sá­gos távol­sá­got nem tar­tot­ta meg, az elő­zés­hez szük­sé­ges rádió- és hang­jel­zést nem adta le. A nagyobb hajó a kapi­tá­nya gon­dat­lan­sá­ga miatt neki­üt­kö­zött a Hab­le­ány hátsó részé­nek, a kisebb hajót befor­gat­ta maga elé, rövid ideig maga előtt tolta, majd lenyom­ta. A Hab­le­ány körül­be­lül 30 másod­perc alatt tel­je­sen víz alá került, elsüllyedt, a rajta tar­tóz­ko­dó 35 sze­mély vízbe került.

A vád­lott hajó­ja az ütkö­zés pil­la­na­tá­ban a bal­eset hely­szí­ne felé haladt, attól kb. 600 méter­re volt. A bal­ese­tet köve­tő­en a vád­lott az ,,Ember a víz­ben” német nyel­vű rádió­for­gal­ma­zást nem hal­lot­ta, azt azon­ban ész­lel­te, hogy az előt­te hala­dó szál­lo­da­ha­jó a híd alatt rend­el­le­nes manő­ver­be kezd és meg­áll. A vád­lott ezt látva tovább­ha­ladt a Mar­git híd felé, miköz­ben mobil­te­le­fo­non – siker­te­len – hívást kez­de­mé­nye­zett a bal­ese­tet okozó kapi­tány­tár­sa felé. A vád­lott hajó­ja las­sít­va átha­ladt a már a meder­fe­nék­re süllyedt Hab­le­ány hajó felett. Ami­kor a vád­lott hajó­já­val már kiha­la­dás­ban volt a híd alól, rádi­ón végül elér­te kapi­tány­tár­sát, aki tájé­koz­tat­ta, hogy össze­üt­kö­zött egy hajó­val, és meg­kér­dez­te, hogy lát-e vala­mit mögöt­te. Erre a kér­dés­re a vád­lott azt vála­szol­ta, hogy nem lát sem­mit, azt azon­ban hal­lot­ta, hogy vala­ki kia­bált a fedél­zet jobb oldalán.

Annak elle­né­re, hogy a vád­lott a bal­ese­tet köve­tő­en pár per­cen belül tudo­mást szer­zett az ütkö­zés­ről, nem tett fel továb­bi kér­dé­se­ket, hogy hol van az a hajó, ami­vel a másik szál­lo­da­ha­jó ütkö­zött, kerültek-e embe­rek a vízbe, milyen men­tés­re irá­nyu­ló intéz­ke­dé­se­ket tesz kapi­tány­tár­sa. A vád­lott a Mar­git híd alóli kiha­la­dá­sa köz­ben meg­ál­lí­tot­ta a hajó­ját és figye­lem­mel kísér­te ahogy a másik szál­lo­da­ha­jó men­tő­csó­nak­ját leen­ge­dik. Ami­kor a men­tő­csó­nak már eresz­ked­ni kez­dett a víz felé, a vád­lott a hajó­ját gyor­sí­ta­ni kezd­te és bal­ról elha­ladt az ütkö­zés­ben részes szál­lo­da­ha­jó mel­lett, majd meg­ál­lás nél­kül tovább ment. A kapi­tány a hajó­já­val meg­ke­rül­te a Margit-szigetet, majd a Duna budai ágá­ban völgy­me­net­ben hajó­zott, ami­kor a bal­eset miatt intéz­ke­dő vízi­rend­őrök kikö­tés­re kötelezték.

Mind­ezek alap­ján a vád­lott tudo­más­sal bírt arról, hogy men­tés­re szo­ru­ló embe­rek van­nak a víz­ben, azon­ban nem nyúj­tot­ta a tőle elvárt segít­sé­get, tovább­ha­ladt, nem állt meg segít­ség­nyúj­tás cél­já­ból. Habár ezt a hajó­ja men­té­si pro­to­koll­ja kése­de­lem nél­kü­li köte­le­zett­ség­ként elő­ír­ta, nem ria­dóz­tat­ta a sze­mély­ze­tét, nem ren­del­te el a men­tő­csó­nak vízre bocsá­tá­sát. Ekkor még lett volna lehe­tő­sé­ge a men­tés­re, mert még volt a Hab­le­ány hajó­ról vízbe kerü­lő, majd víz­ben sod­ró­dó, köz­vet­len élet­ve­szély­ben lévő, men­tés­re szo­ru­ló sér­tett a Duna Lánc­híd és Mar­git híd közöt­ti szakaszán.

Az adott hely­zet­ben a kapi­tány a vád sze­rint a tőle, mint a bal­eset köz­vet­len köze­lé­ben köz­le­ke­dő hajó kapi­tá­nyá­tól elvárt segít­ség­nyúj­tá­si köte­le­zett­sé­gé­nek nem tett ele­get 27 vízbe került, vég­leg víz alá nem merült, köz­vet­len élet­ve­szély­ben lévő sér­tett vonatkozásában.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a kapi­tánnyal szem­ben 27 rend­be­li segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra. A kerü­le­ti ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­tat fog­ház­bün­te­tés­re, amely­nek vég­re­haj­tá­sát a vád­lott bün­tet­len elő­éle­té­re és a jog­gya­kor­lat­ra is figye­lem­mel pró­ba­idő­re füg­gessze fel és a vád­lot­tat hatá­ro­zott időre a tilt­sa el a vízi jár­mű­vek vezetésétől,

A férfi jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll, rend­sze­res jelent­ke­zé­si köte­le­zett­sé­ge van a rend­őr­ség felé.

A kap­cso­ló­dó Hableány-ügyben tör­tént vád­eme­lés­ről koráb­ban kiadott köz­le­mény itt érhe­tő el:

Vád­eme­lés a Hableány-ügyben – FOTÓVAL és VIDEÓVAL - Ügyész­ség (ugyeszseg.hu)