Főoldal » Archív » Vádlott lett a bosszúálló sértettből

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a mint­egy fél évti­zed­del ezelőtt a neki élet­ve­szé­lyes sérü­lést okozó férfi cse­lek­mé­nyét torol­ta meg. 

Tömeg­ve­re­ke­dés köz­ben egy férfi 2014. decem­ber 31-én hámo­zó­kés­sel élet­ve­szé­lyes sérü­lést okoz­va mell­ka­son szúrt egy másik fér­fit. A kést hasz­ná­ló fér­fit a bíró­ság 2016-ban négy év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­ből 2019. júni­u­sá­ban szabadult.

Az élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dő férfi 2019. decem­ber 13-án, 10 óra­kor doro­gi ott­ho­na köze­lé­ben, egy par­ko­ló terü­le­tén meg­lát­ta a koráb­bi táma­dó­ját, aki­hez oda­ment, és  meg­kér­dez­te tőle, hogy miért bántotta.

Köz­tük vita ala­kult ki, amely­nek során a koráb­bi ügy sér­tett­je egy alka­lom­mal com­bon rúgta ellen­fe­lét, aki véde­ke­zé­sül fel­ka­pott egy 30 cm hosszú fada­ra­bot. A táma­dó férfi erre a hely­szín­ről elsza­ladt, egy gázspray-vel tért vissza, és lefúj­ta ellenfelét.

A koráb­bi sérel­mén bosszú­ál­ló sér­tett­nek nap­köz­ben, köz­te­rü­le­ten, egy lakó­te­lep par­ko­ló­já­ban tanú­sí­tott erő­sza­kos és a tár­sa­dal­mi sza­bá­lyok­kal szem­be­me­nő maga­tar­tá­sá­ra figye­lem­mel az ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vádiratot.

A vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés­re ítélje.