Főoldal » Hírek » Vádmódosítás az Erdőkertesen rendőröket késelő férfi ügyében - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség már aljas indok­ból és cél­ból – mint továb­bi minő­sí­tő körül­ménnyel – elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel is vádol­ja a Pest megyei fér­fit.

Az ügy­ben a nyo­mo­zó ügyész­ség 2020 októ­be­ré­ben emelt vádat előre kiter­vel­ten, hiva­ta­los sze­mély és több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szé­ken.

A bíró­sá­gi szak­ban folya­mat­ban lévő ügy­ben a tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tá­si eljá­rás ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vádat meg­vál­toz­tat­ta, mert állás­pont­ja sze­rint a vád­ira­ti minő­sí­tés sze­rin­ti bűn­cse­lek­mény súlyo­sab­ban minő­sül.

A vád­ira­ti tény­ál­lás kiegé­szí­té­sé­nek lénye­ge sze­rint a bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló férfi elha­tá­roz­ta, hogy az őt kísé­rő rend­őrö­ket az Alkot­mány­vé­del­mi Hiva­tal, a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat és a Rend­őr­ség mun­ka­tár­sai részé­ről őt ért sérel­mek miatt bosszú­ból meg­öli, és meg­szö­kik a ható­sá­gok elöl. Az ölés­sel a vád­lott­nak az volt a célja, hogy az aznap­ra ter­ve­zett elme­ál­la­po­ta meg­fi­gye­lé­sét szö­ké­sé­vel elke­rül­je, és a vélt sérel­mei az addi­gi­ak­hoz képest nagyobb saj­tó­nyil­vá­nos­sá­got kap­ja­nak.

A nyo­mo­zó ügyész­ség bün­te­té­si indít­vá­nya tovább­ra is az élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés, azon vál­toz­ta­tás­sal, hogy a vád­lott leg­ko­ráb­ban 40 év kitöl­té­se után legyen fel­té­te­le­sen sza­bad­ság­ra bocsát­ha­tó.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/vademeles-a-ferfi-ellen-aki-meg-akarta-olni-a-rendoroket-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye-fotokkal-videoval/.