Főoldal » Archív » Valamennyi vádlott büntetőjogi felelősségét megállapították jogerősen az OLAF ajánlása alapján indult büntetőeljárásban

A külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt indult ügy­ben a IV. rendű vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gét is meg­ál­la­pí­tot­ta a bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egyezően.

A külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, vala­mint a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la előtt foly­ta­tott másod­fo­kú bün­te­tő­ügy­ben az íté­lő­táb­la 2018. novem­ber 6-án kihir­de­tett másod­fo­kú íté­le­té­ben az első­fo­kú eljá­rás­ban a tör­vé­nyes vád hatá­lya alól fel­men­tett II. rendű vád­lott bűnös­sé­gét az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­ben meg­ál­la­pí­tot­ta, és őt 2 évi bör­tön foko­za­tú, vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te, jogerősen.

Az íté­lő­táb­la ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­ban bűnös­nek mond­ta ki a szin­tén fel­men­tett IV. rendű vád­lot­tat társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­ben, ame­lyért őt 1 évi és 4 hóna­pi bör­tön foko­za­tú, vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítélte.

A másod­fo­kú íté­let ellen a IV. rendű vád­lott és védő­je fel­men­tés érde­ké­ben élt fel­leb­be­zé­si jogá­val. A har­mad­fo­kú eljá­rás­ban a Kúria vég­zé­sé­vel a IV. rendű vád­lott elíté­lé­sé­ről ren­del­ke­ző másod­fo­kú ügy­dön­tő hatá­ro­za­tot helybenhagyta.

Ezzel a bün­te­tő­ügy­ben érin­tett 4 vád­lott elle­ni bün­te­tő­el­já­rás ered­mé­nyes vád­eme­lést köve­tő­en vala­mennyi­ük tekin­te­té­ben – másod-, illet­ve har­mad­fo­kon – jog­erő­sen lezárult.

A vád­lot­tak papír­ipa­ri cso­ma­go­ló­esz­kö­zök gyár­tá­sát végző cég­cso­por­tot irá­nyí­tot­tak és jogo­su­lat­la­nul vet­tek igény­be hazai, vala­mint uniós for­rás­ból szár­ma­zó, vissza nem térí­ten­dő támogatásokat.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zés az OLAF fel­je­len­té­se alap­ján indult, 770 mil­lió forin­tos költ­ség­ve­té­si csa­lás miat­ti ügy­ben – súlyo­sí­tot­ták az első­fo­kú ítéletet