Főoldal » Hírek » Valótlanul állította, hogy bántalmazta a rendőr – vádemelés Szabó Bálint önkormányzati képviselővel szemben - Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt Szabó Bálint sze­ge­di önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­vel szem­ben, aki 2020. már­ci­us 19. nap­ján tett fel­je­len­té­sé­ben valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őr bán­tal­maz­ta, vala­mint becsü­let­sér­tő kife­je­zé­sek­kel illette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. már­ci­us 18. nap­ján Sze­ged egyik for­gal­mas keresz­te­ző­dé­sé­ben gép­jár­mű­vé­vel meg­áll­va aka­dá­lyoz­ta a vil­la­mos­köz­le­ke­dést, mely miatt vele szem­ben a hely­szí­nen rend­őri intéz­ke­dés­re került sor. Más­nap a férfi meg­je­lent a Sze­ge­di Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon, ahol szó­ban, vala­mint a Leg­főbb Ügyész­sé­gen, írás­ban is fel­je­len­tést tett. Ezek­ben elő­ad­ta, hogy őt a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őr a térd­haj­la­tá­nál meg­rúg­ta, vala­mint a rend­őr­au­tó­ból kiló­gó lábá­ra annak ajta­ját több­ször is rácsuk­ta, illet­ve az intéz­ke­dés során becsü­let­sér­tő kife­je­zé­sek­kel illette.

Fenti állí­tá­sa­it a vád­lott a fel­je­len­té­se alap­ján meg­in­dult ügyész­sé­gi nyo­mo­zás során, a tör­vé­nyi figyel­mez­te­té­sek isme­re­té­ben, több­ször, tanú­ként is fenn­tar­tot­ta. Az ebben a bün­te­tő­el­já­rás­ban beszer­zett bizo­nyí­té­kok alap­ján – mivel azok min­den két­sé­get kizá­ró­an cáfol­ták a fel­je­len­tés­ben elő­adot­ta­kat – a nyo­mo­zás meg­szün­te­té­sé­re került sor.

A vád­lott a fel­je­len­té­se alap­ján elren­delt bün­te­tő­el­já­rást foly­ta­tó ható­ság előtt, hami­san vádol­ta meg a vele szem­ben koráb­ban intéz­ke­dő rend­őr­jár­őrt hiva­ta­los eljá­rás­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás, becsü­let­sér­tés, vala­mint hiva­ta­li vissza­élés bűn­cse­lek­mé­nyek elkövetésével.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség Szabó Bálint önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lőt hamis vád bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.