Főoldal » Hírek » Védtelen embereket fosztottak ki – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két 20 éves fiú ellen, akik 2022-ben közö­sen fosz­tot­ták ki áldo­za­ta­i­kat, egyi­kő­jük­nek súlyos sérü­lést okoztak.

A vád­irat sze­rint a két húsz éves, mun­ka­hellyel nem ren­del­ke­ző, és fia­tal koruk elle­né­re már bün­te­tett elő­éle­tű fia­tal 2022. szep­tem­ber 9-én, haj­nal­ban, a sal­gó­tar­já­ni vas­út­ál­lo­más­ra men­tek. Egy padon alvó férfi ruhá­ját átku­tat­ták, a nad­rág­zse­bé­ben meg­ta­lál­ták a pénz­tár­cá­ját, ami­ből kivet­ték a 60.000 forint kész­pénzt, majd a tár­cát a sér­tett sze­mé­lyes ira­ta­i­val együtt az állo­más lép­cső­jén hagyták.

2022. szep­tem­ber 28-án a megye­szék­hely köz­pont­já­ban egy 15 éves fiú zse­bé­ből kiesett a tele­fon­ja. Az egyik vád­lott ezt ész­lel­te, fel­vet­te és elin­dult vele. Ekkor­ra már a sér­tett is ész­re­vet­te, hogy nincs meg a tele­fon­ja, vissza­si­e­tett a keresz­te­ző­dés­hez, ahol járó­ke­lők mutat­ták meg neki, ki vette fel a föld­ről a készü­lé­ket. A 15 éves fiú utol­ér­te a tol­vajt, szá­mon kérte, de ő csak a 2.000 forint érté­kű tele­fon­to­kot adta vissza neki.

Utol­só cse­lek­mé­nyü­ket 2022. októ­ber 4-én dél­után követ­ték el, ami­kor fel­fi­gyel­tek egy szaty­ro­kat cipe­lő idős fér­fi­re. Fel­aján­lot­ták, hogy némi ellen­ér­ték fejé­ben haza­vi­szik a cso­ma­go­kat, ám a férfi a kért 2.000 forint helyett csak 710 forin­tot tudott nekik ígér­ni. A két fia­tal elvit­te a szaty­ro­kat a sér­tett ott­ho­ná­ig, ahol a férfi oda­ad­ta nekik a meg­be­szélt 710 forin­tot, ami­kor fel­fi­gyel­tek a pénz­tár­cá­ban lévő nagyobb cím­le­tű bank­je­gyek­re. Az idő­sebb vád­lott kikap­ta a sér­tett kezé­ből a tár­cát, kivett belő­le a 160.000 forint kész­pénzt és meg­pró­bált elsza­lad­ni, de a 74 éves férfi vissza­tar­tot­ta őt. Eköz­ben együtt lees­tek a lép­csőn, ami­nek követ­kez­té­ben az idős áldo­zat esz­mé­let­len álla­pot­ba került. A vád­lot­tak a pénzt fel­mar­kol­ták és elme­ne­kül­tek, ott­hagy­va a föl­dön fekvő áldo­za­tu­kat, aki az esés követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak ellen kifosz­tás, köz­ok­irat­tal vissza­élés és lopás minő­sí­tett ese­tei miatt emelt vádat. A jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban és bűn­ügyi fel­ügye­let­ben lévő elkö­ve­tők ellen vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től eltil­tás, vagyon­el­kob­zás és a bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­se az ügyé­szi indítvány.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság dönt.

A rend­őr­ség által készí­tett képen a 74 éves sér­tett kifosz­tott pénz­tár­cá­ja látható.

a 74 éves sértett kifosztott pénztárcája