Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Vegyszerrel kábította el áldozatait a rabló, egyikük bele is halt – vádemelés- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye- FOTÓKKAL

Öt sér­tet­tet is elká­bí­tott, hogy kira­bol­ja őket, az egyi­kük bele­halt a gyógy­szer­mér­ge­zés­be. A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint leg­ha­ma­rabb tizen­nyolc év után szabadulhatna.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy ötven­négy éves férfi,  2018-ban rend­sze­re­sen úgy szer­zett meg érté­ke­ket, hogy régeb­bi vagy alkal­mi isme­rő­se­it elká­bí­tot­ta egy gyógy­szer­ha­tó­anyag­gal. A férfi a vegy­szert ital­ba kever­te és azzal kínál­ta meg isme­rő­se­it, majd az öntu­dat­lan álla­pot­ba került embe­rek kész­pén­zét és mobil­te­le­fon­ját eltu­laj­do­ní­tot­ta. A vád­lott öt alka­lom­mal fosz­tott így ki máso­kat, az egyik eset azon­ban tra­gé­di­á­val vég­ző­dött. A férfi egy ideig egy idős­ko­rú sér­tett­nél lakott, ahol egy másik bérlő lak­ré­szé­be besur­ran­va lopott. Emi­att a lakást el kel­lett hagy­nia, azon­ban az idős­ko­rú bér­be­adót később rend­sze­re­sen láto­gat­ta, majd elha­tá­roz­ta, hogy őt is kira­bol­ja. A vád­lott üdí­tő­be kever­ve a bódí­tó­szert meg­kí­nál­ta a sér­tet­tet, majd ami­kor a bér­be­adó meg­it­ta az italt és maga­te­he­tet­len­né vált, az érté­ke­it elvit­te. Az idős sér­tett azon­ban nem tért magá­hoz, hanem néhány órán belül elhunyt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a ter­helt, mint erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső ellen halált okozó testi sér­tés és más bűn­cse­lek­mé­nyek, köz­tük idős­ko­rú sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként – ítél­je letöl­ten­dő fegy­ház­bün­te­tés­re a vád­lot­tat és a tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se alap­ján álla­pít­sa meg, hogy  fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó, vala­mint tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.

A bűn­cse­lek­mé­nyek a ter­helt elő­éle­té­re és a hal­ma­zat­ra figye­lem­mel akár húsz év sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tők. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy abban az eset­ben, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény vonat­ko­zá­sá­ban tel­jes körű­en beis­me­ri a bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, a bíró­ság ítél­je tizen­nyolc év fegy­ház­ra és tizen­öt évre tilt­sa el a közügyektől.

A vád­lott koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sét tölti.

Rend­őr­sé­gi felvételek: