Főoldal » Archív » Versenytársát utánozva adott el sonkát az osztrák férfi

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ver­seny­társ után­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt alkal­ma­zott fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést egy Magyar­or­szá­gon élő német fér­fi­val szem­ben, aki a hús­ké­szít­mé­nyek érté­ke­sí­té­sé­vel fog­lal­ko­zó beszál­lí­tó­já­nak már­ka­jel­zé­sé­re hason­lí­tó cím­ké­vel érté­ke­sí­tett füs­tölt sonkát.

A gya­nú­sí­tott az egyé­ni vál­lal­ko­zó­ként tevé­keny­ke­dő sér­tet­től rend­sze­re­sen vásá­rolt nyers húst, amit saját cége telep­he­lyén fel­dol­go­zott, meg­füs­tölt, majd az így elő­ál­lí­tott váku­u­mo­zott cso­ma­go­lá­sú füs­tölt son­kát a sér­tett hoz­zá­já­ru­lá­sa nél­kül, az ő már­ka­jel­zé­sé­re hason­lí­tó cím­ké­vel látta el. A férfi a 228.000,-Ft össz­ér­té­kű kész­ter­mé­ket több alka­lom­mal érté­ke­sí­tet­te az egyik Bala­ton parti bolt részé­re, ahol abban a hiszem­ben árul­ták a meg­té­vesz­tő cso­ma­go­lá­sú hús­ké­szít­ményt, hogy annak gyár­tó­ja a sértett.

A gya­nú­sí­tott a nyo­mo­zás során beis­me­rő val­lo­mást tett és vál­lal­ta a sér­tett­nek oko­zott kár megtérítését.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben az eljá­rást 1 évre fel­füg­gesz­tet­te és maga­tar­tá­si sza­bály­ként köte­lez­te a sér­tett­nek oko­zott vagyo­ni hát­rány meg­té­rí­té­sé­re. Amennyi­ben a fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés tar­ta­ma ered­mé­nye­sen elte­lik és a gya­nú­sí­tott az elő­írt maga­tar­tá­si sza­bályt is tel­je­sí­ti, az ügyész­ség az eljá­rást megszünteti.