Főoldal » Hírek » Viccelődő rabló – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt. Az elkö­ve­tő egy mobil­te­le­font akart elven­ni a sér­tet­től, ezért egy szer­szám­mal fenye­get­te, majd ami­kor egy­más kezét rán­gat­ták, az arra járók­nak azt mond­ta, hogy csak viccelődnek.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. októ­ber köze­pén, haj­nal­ban, Mező­kö­ves­den, az utcán tar­tóz­ko­dott egy férfi isme­rő­sé­vel, aki­nek a kezé­ből egy hir­te­len moz­du­lat­tal kivet­te a mobil­te­le­fon­ját és elsza­ladt. A sér­tett utá­na­ment és kérte, adja vissza a tele­font. A férfi oda­nyúj­tot­ta, de csak azért, hogy mutas­sa meg a belé­pé­si kódot, a sér­tett azon­ban vissza­vet­te a tele­font, berak­ta a far­zse­bé­be. Az elkö­ve­tő több­ször a zseb felé nyúlt, pró­bál­ta kiven­ni a tele­font, majd egy csa­var­hú­zó­nak lát­szó fameg­mun­ká­ló rás­pollyal fenye­get­ve köve­tel­te a készü­lé­ket. A férfi a zseb­hez nyúl­va meg­fog­ta a tele­font, mire a sér­tett ráfo­gott a kezé­re. Kezük­nél fogva rán­gat­ták egy­mást, két arra járó férfi rákér­de­zett mit csi­nál­nak, a vád­lott azt mond­ta, csak vic­ce­lőd­nek. Végül letép­te a sér­tett nyak­lán­cát, a tele­font kicsa­var­ta a kezé­ből és elfutott.

A férfi pár nap­pal koráb­ban Mező­kö­ves­den, egy ven­dég­lő udva­rá­ról ello­pott egy 350.000 forint érté­kű lap­vib­rá­tort, amit isme­ret­len sze­mély­nek értékesített.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott koráb­bi fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­se vég­re­haj­tá­sá­nak elrendelésével.