Főoldal » Hírek » Világmárkák hamisítványaival kereskedett – a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség 3 rend­be­li, ipar­jog­vé­del­mi jogok meg­sér­té­sé­nek üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint a 25 éves kínai férfi egy ruhá­za­ti üzle­tet veze­tett, ahol az érté­ke­sí­ten­dő áruk beszer­zé­sét is végezte.

Üzle­té­ben a vád­lott 2021. évben több olyan világ­már­ká­hoz köt­he­tő, azt után­zó ruhá­za­ti ter­mé­ket árult,  ame­lyek ille­gá­li­san elő­ál­lí­tott hami­sít­vá­nyok voltak.

A vád­lott által a jog­tu­laj­do­no­sok­nak oko­zott vagyo­ni hát­rány össze­ge három sér­tett kap­csán meg­ha­lad­ta a 100.000,-Ft-ot. 

A vám­hi­va­tal jár­őrei 2021. május 12-én ellen­őr­zést tar­tot­tak az üzlet­ben és az ille­gá­li­san elő­ál­lí­tott ruhá­za­ti ter­mé­ke­ket lefoglalták.

Gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sát köve­tő­en a ter­helt a ható­sá­gok szá­má­ra elér­he­tet­len­né vált, a fel­ku­ta­tá­sa érde­ké­ben tett intéz­ke­dé­sek nem vezet­tek ered­mény­re, ezért őt a járá­si ügyész­ség távol­lé­vő ter­helt­té nyil­vá­ní­tot­ta, és a vád­irat­ban is a vád­lott távol­lé­té­ben tar­tan­dó tár­gya­lás­ra tett indítványt.

A vád­lott által meg­va­ló­sí­tott bűn­cse­lek­ményt a tör­vény egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A vád­lot­tal szem­ben a járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát, vala­mint két sér­tett vonat­ko­zá­sá­ban a pol­gá­ri jogi igé­nyük elbí­rá­lá­sát indít­vá­nyoz­ta a Szek­szár­di Járásbíróságnál.