Főoldal » Archív » Vizet adott el gázolaj helyett a csaló vádlott

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 41 éves, buda­pes­ti fér­fi­val szem­ben, aki gáz­olaj helyett hat kanna vizet adott el a meg­té­vesz­tett sértettnek.

A vád­lott 2016. decem­ber 2-án buda­pes­ti lakó­he­lyén hat műanyag kan­nát víz­zel töl­tött meg, és annak tete­jé­re gáz­ola­jat öntött azért, hogy azt gáz­olaj­ként érté­ke­sít­se. A férfi még aznap Szé­csény­be uta­zott, ahol a dél­előt­ti órák­ban meg­szó­lí­tott egy vélet­len­sze­rű­en kivá­lasz­tott férfit.

Magát útkar­ban­tar­tó mun­kás­nak kiad­va gáz­ola­jat kínált fel neki meg­vé­tel­re jóval a piaci ár alatt, 200 forin­tért lite­rét. Mivel a sér­tett­nek vonzó volt az olcsó gáz­olaj, meg­egyez­tek abban, hogy 480 litert vásá­rol a vád­lot­tól 96 000 forintért.

Az adás­vé­tel Szé­csény és Balas­sa­gyar­mat között, egy bekö­tő­út­nál zaj­lott le, ahol a sér­tett hat műanyag kan­ná­ban meg­kap­ta az álta­la gáz­olaj­nak hitt folyadékot.

Miu­tán a sér­tett haza­tért, fel­me­rült benne, hogy még­sem gáz­olaj van a kan­nák­ban, mivel koráb­ban már hal­lott olyan eset­ről, hogy más­nak vizet adtak el gáz­olaj helyett. Miu­tán a kan­ná­kat kinyi­tot­ta, és kiön­tött egy kicsit azok tar­tal­má­ból, ész­lel­te, hogy azok­ban ola­jos víz van.

A sér­tett azon nyom­ban fel­je­len­tést tett. A nyo­mo­zó ható­ság a tet­test rövid időn belül beazo­no­sí­tot­ta, aki a sér­tett­nek oko­zott kárt meg­té­rí­tet­te. A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban vele szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.