Főoldal » Hírek » Vádemelés a Pesti úti ámokfutó ügyében – korábbi rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt azzal az 50 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 feb­ru­ár­já­ban Buda­pest egyik for­gal­mas útján úgy vezet­te az autó­ját, hogy köz­ben a szem­köz­ti sávba tör­té­nő több­szö­ri átté­rés­sel a for­gal­mat folya­ma­to­san zavar­ta, illet­ve az egyik szem­ből érke­ző, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sofőrt féke­zés­re és kité­rés­re kény­sze­rí­tett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. feb­ru­ár 28-án gép­ko­csi­val a XVII. kerü­let­ben, a Pesti úton köz­le­ke­dett. Hala­dá­sa során, a köz­le­ke­dé­si hely­zet­ből adódó bár­mi­lyen ész­sze­rű indok nél­kül, több alka­lom­mal áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba úgy, hogy ott folya­ma­tos gépjármű-forgalom volt, így a szem­köz­ti for­gal­mat folya­ma­to­san zavar­ta. Ennek során, ami­kor szem­ből egy autó­busz érke­zett, a vád­lott kis­mér­ték­ben áttért a szem­köz­ti sávba, majd vissza­kor­mány­zott a saját for­gal­mi sáv­já­ba. Ezután ismét több­ször áttért a szem­köz­ti for­gal­mi sávba és a tere­lő­vo­na­lon, közé­pen köz­le­ke­dett, továb­bá ami­kor elha­ladt mel­let­te egy gép­ko­csi, a jármű abla­kán kife­lé intett. Ezek­ben az ese­tek­ben a jár­mű­vek veze­tői hir­te­len elkor­mány­zás­ra és féke­zés­re nem kény­sze­rül­tek.

Ezt köve­tő­en azon­ban a vád­lott egy hir­te­len kor­mány­moz­du­lat­tal a jár­mű­vet tel­jes egé­szé­ben a szem­köz­ti sávba kor­má­nyoz­ta, ahol egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő másik gép­ko­csi érke­zett. A vád­lott ész­lel­te a köze­le­dő jár­mű­vet, ennek elle­né­re nem tért vissza a saját for­gal­mi sáv­já­ba, hanem egye­ne­sen, a for­ga­lom­mal szem­ben haladt tovább, és ezzel szán­dé­ko­san veszé­lyez­tet­te a másik autó sofőr­jé­nek és uta­sá­nak testi épsé­gét. A vád­lott által lét­re­ho­zott köz­vet­len veszély­hely­zet, illet­ve az ütkö­zés elke­rü­lé­se érde­ké­ben a másik autó sofőr­je féke­zés­re kény­sze­rült, és a jár­mű­vét az úttest szé­lén lévő sza­lag­kor­lát irá­nyá­ba elkor­má­nyoz­va meg­állt. Eköz­ben a vád­lott a sér­tett gép­ko­csi­ja mel­lett elha­lad­va vissza­tért a saját for­gal­mi sáv­já­ba, majd egy utcán jobb­ra kanya­rod­va elhagy­ta a veszély­hely­zet hely­szí­nét.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az 50 éves fér­fit köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­sel hoz­zon érde­mi dön­tést. A kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től való vég­le­ges hatá­lyú eltil­tást indít­vá­nyoz a vád­irat­ban.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nye itt olvas­ha­tó:

http://ugyeszseg.hu/a-pesti-uti-amokfuto-letartoztatasat-inditvanyozta-a-fovarosi-fougyeszseg-videoval/

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­höz kap­cso­ló­dó koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/pesti-uti-amokfuto-a-brfk-azonositotta-es