Főoldal » Hírek » 300 millió forintos költségszámlát „termelő” számlagyár miatt vádemelés - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy nővel és tár­sá­val szem­ben, akik a vád sze­rint egy nye­re­sé­ge­sen műkö­dő cég adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gét tün­tet­ték el fik­tív számlákkal. 

A vád sze­rint a nő ügy­ve­ze­tő­je volt egy Somogy megyé­ben bejegy­zett, vil­lany­sze­re­lé­si mun­kák­kal fog­la­ko­zó kft-nek. A cég­nek a műkö­dé­se során nagyobb össze­gű olyan bevé­te­le kelet­ke­zett, amely után jelen­tős össze­gű álta­lá­nos for­gal­mi adót kel­lett volna meg­fi­zet­nie, ezért a vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy adó­csök­ken­tő tétel­ként figye­lem­be vehe­tő költ­sé­gek­ről valót­lan szám­lá­kat fog beszerezni.

A vád­lott ezért fel­vet­te a kap­cso­la­tot egy Buda­pest kör­nyé­kén élő fér­fi­val, aki­nek szá­mos olyan cég volt a nevén, ame­lyek tény­le­ges gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem foly­tat­tak, és egy olyan bia­tor­bá­gyi zárt­ker­ti ingat­lan volt a szék­he­lyük, ame­lyen csak egy romos épü­let és épí­té­si tör­me­lék volt található.

A vád­lot­tak meg­ál­la­po­dá­sát köve­tő­en a férfi cégei három év alatt össze­sen 305 mil­lió forint érték­ben állí­tot­tak ki valót­lan költ­ség­szám­lá­kat a kft. részé­re, ami­ket a nő beál­lí­tott a köny­ve­lé­sé­be, majd havi ÁFA beval­lá­sa­i­ban a fize­ten­dő adó össze­gét mini­má­lis­ra csök­ken­tet­te. A kft. nye­re­sé­ge is eltűnt „papí­ron”, ezál­tal 15 mil­lió forint tár­sa­sá­gi adót sem fize­tett meg. A vád­lot­tak végül össze­sen 80 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.