Főoldal » Archív » A benzinkút iszapfogó aknájába esett egy gyermek – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy ben­zin­kút üze­mel­te­tő­je ellen, aki­nek a mulasz­tá­sa miatt egy gyer­mek az iszap­fo­gó akná­ba esett. 

A vád sze­rint a férfi egy üzem­anyag­töl­tő állo­mást üze­mel­tet, amely mel­lett egy önki­szol­gá­ló autó­mo­só található.

Egy autós 2017. ápri­li­sá­ban a ben­zin­kút önki­szol­gá­ló autó­mo­só­já­hoz ment, ahol a sze­mély­gép­ko­csi­ja mosá­sá­hoz kez­dett, miköz­ben a vele lévő öt éves gyer­me­ke a mosó mel­let­ti füves terü­le­ten ját­szott. Ezen a terü­le­ten volt a ben­zin­kút olaj­le­vá­lasz­tó és iszap­fo­gó beren­de­zé­se, amely a föld­be süllyeszt­ve került kiala­kí­tás­ra úgy, hogy azo­kat egy-egy körül­be­lül hat­van cen­ti­mé­ter átmé­rő­jű műanyag fedél fedte.

Az iszap­fo­gó beren­de­zés fede­le azon­ban nem volt meg­fe­le­lő­en rög­zít­ve, illet­ve elke­rít­ve, így a műanyag fed­la­po­kon ját­szó kis­lány a beren­de­zés műanyag fede­lé­nek elmoz­du­lá­sa miatt bele­se­ett az akná­ba, és az abban lévő folyé­kony anyag­ban elsüllyedt.

Édes­ap­ja rög­tön ész­lel­te a kis­lány bele­esé­sét, ezért azon­nal a segít­sé­gé­re sie­tett, őt onnan kiemelte.

A bal­eset követ­kez­té­ben a gyer­mek nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A ben­zin­kút üze­mel­te­tő­je több fog­lal­ko­zá­si sza­bályt meg­sze­gett, így töb­bek között nem tett ele­get üze­mel­te­tői, mun­kál­ta­tói köte­le­zett­sé­gé­nek akkor, ami­kor a beren­de­zé­sek­nél nem gon­dos­ko­dott azok fed­lap­ja­i­nak felül­vizs­gá­la­tá­ról, műsza­ki kar­ban­tar­tá­sá­ról, javí­tá­sá­ról, kicse­ré­lé­sé­ről. Fog­lal­ko­zá­si sza­bály­sze­gé­se­i­vel a gyer­mek éle­tét, testi épsé­gét és egész­sé­gét köz­vet­le­nül veszélyeztette.

A ben­zin­kút üze­mel­te­tő­jé­nek a cse­lek­mé­nye a fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.