Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » A Központi Nyomozó Főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki dr. Völner Pál országgyűlési képviselőt

Az ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat nyo­mo­zást az ügyben.

Miu­tán 2021. decem­ber 14-én 22.40 óra­kor a Magyar Köz­löny­ben meg­je­lent az Ország­gyű­lés hatá­ro­za­ta dr. Völ­ner Pál men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­sé­ről, meg­nyílt a tör­vé­nyes lehe­tő­sé­ge annak, hogy az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­vel szem­ben az ügyész­ség eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket folytasson.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2021. decem­ber 15-én több hely­szí­nen tar­tott kuta­tást, amely intéz­ke­dés során bizo­nyí­tá­si esz­kö­zö­ket fog­lalt le.

A nyo­mo­zó ügyész­ség dr. Völ­ner Pál­lal szem­ben a veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által az elő­nyért a hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb módon vissza­él­ve, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ját közölte.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­sé­gen folya­mat­ban lévő ügy­ben eddig 13 sze­mélyt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként az ügyészség.

Dr. Völ­ner Pál a gya­nú­sí­tás köz­lé­sé­vel szem­ben panasszal élt, a kihall­ga­tá­sán rövid val­lo­mást tett, amely­ben tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, kér­dé­sek­re azon­ban nem kívánt válaszolni. 

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/inditvany-dr-volner-pal-orszaggyulesi-kepviselo-mentelmi-joganak-felfuggesztesere-a-legfobb-ugyeszseg-sajtokozlemenye/.