Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség reagálása dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő un. Simonka ügyben tett nyilatkozatára

Dr. Had­há­zy Ákos 2020. május 21-én, dél­előtt, a közös­sé­gi médi­á­ban köz­zé­tett nyi­lat­ko­za­tá­nak, illet­ve bejegy­zé­sé­nek a jog­al­ko­tást érin­tő követ­kez­te­té­sei valótlanok. 

A való­ság ezzel szem­ben a következő.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal adó­igaz­ga­tás­ban lefoly­ta­tott vizs­gá­la­tá­nak ered­mé­nye­ként a Mező­gaz­da­sá­gi és Vidék­fej­lesz­té­si Hiva­tal a Simon­ka György által irá­nyí­tott ter­me­lői szer­ve­ze­te­ket hatá­ro­zat­ban köte­lez­te a jogo­su­lat­la­nul fel­vett támo­ga­tá­sok visszafizetésére.

Simon­ka György ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­ként a min­den gaz­dál­ko­dót érin­tő admi­niszt­rá­ci­ós hibák miat­ti túl­zott jog­kö­vet­kez­mé­nyek kikü­szö­bö­lé­sé­re hivat­koz­va java­solt jog­sza­bály­mó­do­sí­tá­so­kat. A nyo­mo­zó ható­ság sze­rint azt remél­te, hogy sze­mé­lyé­re nézve is a vissza­fi­ze­tés­re köte­le­ző hatá­ro­za­tok vissza­vo­ná­sát érhe­ti el.

A Kor­mány jog­al­ko­tá­si ter­vé­ben a mező­gaz­da­sá­gi, agrár-vidékfejlesztési, vala­mint halá­sza­ti támo­ga­tá­sok­hoz és egyéb intéz­ke­dé­sek­hez kap­cso­ló­dó eljá­rás egyes kér­dé­se­i­ről szóló 2007. évi XVII. tör­vény módo­sí­tá­sa nem sze­re­pelt, ezért az álta­lá­nos­ság­ban raci­o­ná­lis­nak tűnő tör­vény­ja­vas­la­tot egyé­ni ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lők nyúj­tot­ták be.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a Simon­ka György elle­ni nyo­mo­zás során vizs­gál­ta a jog­sza­bály­mó­do­sí­tá­sok­kal kap­cso­lat­ban bűn­cse­lek­mény gya­nú­ját, azt azon­ban kizár­ta. A jog­al­ko­tás­ban részt vevők sze­re­pe sem­mi­lyen bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­get nem vetett fel.

A jog­sza­bá­lyok módo­sí­tá­sát köve­tő­en a Simon­ka György irá­nyí­tá­sa alatt álló ter­me­lői szer­ve­ze­tek kér­ték a támo­ga­tá­sok vissza­kö­ve­te­lé­sét elő­író hatá­ro­za­tok vissza­vo­ná­sát. Ez azon­ban nem tör­tént meg. Simon­ka György cse­lek­mé­nye tehát a NAV dön­té­sét nem befolyásolta.