Főoldal » Hírek » Áttörte a sorompó rúdjait a figyelmetlen nő - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat egy 31 éves Nóg­rád megyei nő ellen, aki leen­ge­dett sorom­pó­nak haj­tott egy vas­úti átjáróban. 

A vád sze­rin a nő 2022. már­ci­us 10-én, 17 óra 13 perc­kor vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját Szur­dok­püs­pö­ki vas­út­ál­lo­má­sá­nak irá­nyá­ba. A nap fénye zavar­ta, menet köz­ben a nap­el­len­zőt pró­bál­ta beál­lí­ta­ni, ezért nem ész­lel­te, hogy a vas­úti átjá­ró sorom­pó­ja lezárt álla­pot­ban van egy Hat­van­ba köz­le­ke­dő sze­mély­vo­nat átha­la­dá­sa miatt. Figyel­met­len­sé­ge miatt autó­já­nak első részé­vel a sorom­pó köze­leb­bi csa­pó­rúd­já­nak, ezután a sín­pá­lyá­kon átha­lad­va a másik csa­pó­rúd­nak is neki­üt­kö­zött, majd az átjá­ró­tól mint­egy 40 méter­re állt meg.

A bal­eset­ben a csa­pó­ru­dak meg­ron­gá­lód­tak, az egyik a föld­re zuhant.

Az átjá­ró­ban az ese­ményt ész­le­lő for­gal­mi szol­gá­lat­te­vő biz­to­sí­tot­ta a köze­le­dő vonat biz­ton­sá­gos átha­la­dá­sát, így a sorom­pó hely­re­ál­lí­tá­sá­ig a vas­úti köz­le­ke­dés az átjá­ró­ban lénye­ge­sen ala­cso­nyabb biz­ton­sá­gi szint mel­lett, tel­jes sorom­pó helyett fede­ző őrös biz­to­sí­tás­sal zajlott.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben sem a vád­lott, sem a vele utazó gyer­me­ke nem sérül­tek meg.

A bal­eset oka az volt, hogy a nő meg­szeg­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét, misze­rint a vas­úti átjá­rót meg­kö­ze­lí­te­ni csak foko­zott óva­tos­ság­gal sza­bad, ele­get téve a vas­úti átjá­ró biz­to­sí­tá­sá­ra szol­gá­ló köz­úti jelzéseknek.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a MÁV Zrt. 104.960 forin­tos kár­igé­nyé­nek meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indítványt.

Az ügy­ben a Pász­tói Járás­bí­ró­ság dönt.

A vas­úti átjá­ró­ban tör­té­nő figyel­mes átha­la­dás­ra és az ott tör­tént bal­ese­tek veszé­lye­i­re hívja fel a figyel­met az ügyész­ség Jogod­ban áll tudni című isme­ret­ter­jesz­tő videó­so­ro­za­tá­nak aláb­bi epi­zód­ja is: https://ugyeszseg.hu/jogodban-all-tudni-vasuti-atkelo-autopalya-legyunk-ovatosak/