Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Autópályán estek le a rosszul rögzített gázpalackok - fotókkal - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy har­min­cas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő teher­au­tó­já­ról tíz propán-bután gáz­pa­lack esett le az M7-es autó­pá­lyán, ame­lyek­ből egy fel­rob­bant, ami­kor ráhaj­tott egy személygépkocsi.

A vád sze­rint a ter­helt évek óta dol­go­zott egy gáz­pa­lac­kok for­gal­ma­zá­sá­val fog­lal­ko­zó cég­nél, volt tapasz­ta­la­ta a veszé­lyes esz­kö­zök szál­lí­tá­sá­val kap­cso­lat­ban. A férfi 2022 nya­rán egy somo­gyi tele­pü­lés lera­ka­tá­ban cse­rél­te a palac­ko­kat, ami­kor ész­lel­te, hogy a teher­au­tó nyi­tott rak­te­rén lévő gáz­pa­lac­ko­kat rög­zí­tő egyik kalo­da zár­szer­ke­ze­te nem meg­fe­le­lő, ennek elle­né­re menet­rend­je sze­rint foly­tat­ta útját az M7-es autópályán.

A vád­lott az út során a külső for­gal­mi sáv­ban haladt és nem ész­lel­te, ami­kor a palac­kok lees­tek a rak­tér­ről. Az első gáz­pa­lack azon­ban a pálya­test­re került, amit a belső sáv­ban hala­dó - egy másik teher­gép­ko­csit előző - sér­tett már nem tudott kike­rül­ni, és a sze­mély­au­tó­ja bal első kere­ké­vel a palack­ra haj­tott. Az ütkö­zés ere­jé­től a gáz­pa­lack fel­rob­bant, így a jármű kere­ke defor­má­ló­dott, azon­ban sze­mé­lyi sérü­lés nem történt.

A leesett gáz­pa­lac­kok továb­bi bal­ese­tet nem okoz­tak, mivel egy másik autós­nak sike­rült a szin­tén a pályán lévő palack mel­lett elmen­nie, ezért a ter­helt jár­mű­vét meg­előz­ve kéz­moz­du­la­tok­kal jel­zett, hogy áll­jon meg.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A képe­ken a gáz­pa­lac­ko­kat szál­lí­tó jármű, a sérült sze­mély­gép­ko­csi, vala­mint a fel­rob­bant palack marad­vá­nya látható.