Főoldal » Archív » Beismerték tettüket a bírósági előkészítő ülésen egy tavalyi zenei fesztiválon kábítószerrel kereskedő holland fiatalok- A Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­ményt a vád sze­rint beis­me­rő és a tár­gya­lás jogá­ról lemon­dó két vád­lot­tat 5 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, vala­mint 4 évre kiuta­sí­tot­ta őket Magyar­or­szág terü­le­té­ről, továb­bá szin­tén 4 évre a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is eltil­tot­ta őket.

A bíró­ság első­fo­kú íté­le­te ellen az ügyész - mind­két vád­lott ter­hé­re –a bün­te­té­se­ik tar­ta­má­nak lénye­ges súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben jelen­tett be fel­leb­be­zést, majd indít­vá­nyoz­ta mind­két vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­nak fenn­tar­tá­sát a másod­fo­kú bíró­ság ügy­dön­tő hatá­ro­za­tá­nak kihir­de­té­sé­ig. A Fővá­ro­si Tör­vény­szék az ügyé­szi indít­vány­tól elté­rő­en a két vád­lott nyom­kö­ve­tő tech­ni­kai esz­köz alkal­ma­zá­sa mel­let­ti lakás elha­gyá­sát meg­til­tó bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el, mely vég­zés ellen az  ügyész ugyan­csak fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A két 23 éves fér­fi­val szem­ben társ­tet­tes­ként, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt 2020. ápri­li­sá­ban emelt vádat a Fővá­ro­si Főügyész­ség.

A nyo­mo­zás befe­je­zé­sé­ről és a vád­eme­lés­ről a koráb­bi saj­tó­köz­le­mé­nyek itt érhe­tők el:

/zenei-fesztivalon-arult-kabitoszert-a-ket-holland-allampolgar-vademeles-videoval/

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/befejeztek-a-nyomozast-a-szigeten-elfogott-dilerek