Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Betontéglával tört bérbeadója életére – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy beton­tég­lá­val támadt a bér­be­adó­já­ra és majd­nem meg­öl­te.

A vád­irat sze­rint a 62 éves férfi egy másik fér­fi­től bérelt egy kom­fort nél­kü­li mel­lék­épü­le­tet egy XV. kerü­le­ti csa­lá­di ház udva­rán. A bér­lőt zavar­ni kezd­te bér­be­adó­ja élet­mód­ja, közte az is, hogy rend­sze­re­sen nyit­va hagy­ta a kert bejá­ra­ti kapu­ját, így azt a bér­lő­nek kel­lett bezár­nia. A férfi rend­sze­re­sen fizet­te a bér­le­ti díjat, de nem min­dig a meg­ál­la­po­dá­suk sze­rin­ti napon, ugyan­is, ha a bér­be­adó éppen ittas álla­pot­ban volt, akkor elő­for­dult, hogy más­nap már nem emlé­ke­zett a pénz átvé­te­lé­re. 2021. novem­ber 12-én pont emi­att a bérlő nem adta oda a pénzt, azt később ter­vez­te. A bér­be­adó 2021. novem­ber 13-án, este itta­san tért haza, majd bér­lő­je lak­ré­sze előtt meg­áll­va, a csak pok­róc­cal takart bejá­ra­ton keresz­tül meg­kér­dez­te, hogy bent van-e a férfi, illet­ve kifizetné-e a bér­le­ti díjat.

A bérlő ugyan igen­nel vála­szolt, de ezután az ajtó­nyí­lást taka­ró pok­róc lesú­lyo­zá­sá­ra hasz­nált beton­tég­lát fel­vet­te, kilé­pett, és a tég­lá­val bér­be­adó­já­ra támadt, akit éle­té­nek kiol­tá­sá­val fenye­get­ve élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ni kez­dett. Ami­kor a sér­tett a föld­re esett, az elkö­ve­tő abba­hagy­ta a táma­dást és segít­sé­get hívott.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett halá­la is bekö­vet­kez­he­tett volna, ez rész­ben a vélet­len, rész­ben a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás miatt maradt el.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló bér­lőt ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, továb­bá azt is indít­vá­nyoz­za, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, a férfi nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.

A fotó­kon az elkö­ve­tés esz­kö­ze, a beton­tég­la lát­ha­tó.