Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Bíróság előtt a rendőrt bajonettel fenyegető férfi – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki bajo­net­tel fenye­get­te meg a rendőrt.

2023. augusz­tus 12-én, este, egy Tolna vár­me­gyei tele­pü­lé­sen a kör­ze­ti meg­bí­zot­ti szol­gá­la­tot ellá­tó rend­őr intéz­ke­dett egy ittas fér­fi­val, aki fenye­ge­tő­en lépett fel vele szem­ben, bán­tal­ma­zá­sát helyez­te kilá­tás­ba, trá­gár sza­vak­kal szi­dal­maz­ta és felé köpött. A végig agresszí­van visel­ke­dő férfi nem tett ele­get a rend­őr több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sá­nak, táma­dó maga­tar­tá­sá­val nem hagyott fel, és az intéz­ke­dés köz­ben a háti­zsák­já­ból elő akart venni egy 24 cm pen­ge­hosszú­sá­gú bajo­net­tet, ame­lyet a járőr sike­re­sen megakadályozott.

Az elkö­ve­tő ezután láb­szá­ron rúgta a rend­őrt, két­szer meg­ütöt­te az arcát, aki a bán­tal­ma­zás során könnyű sérü­lést szenvedett.

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te a férfi őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, majd indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát, amit a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság 2023. augusz­tus 15-én elrendelt.

A nyo­mo­zó ügyész­ség ezt köve­tő­en a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény eljá­rás­gyor­sí­tó intéz­ke­dé­se­it alkal­maz­va a fér­fit bíró­ság elé állította.

A Tamá­si Járás­bí­ró­ság 2023. szep­tem­ber 4-én meg­tar­tott tár­gya­lá­sán a vád­dal egye­ző­en elítél­te a fér­fit és 3 év 3 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 3 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az íté­let nem jog­erős, a vád­lott és a védő eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett. A bíró­ság egyet­ért­ve az ügyész­ség indít­vá­nyá­val a férfi letar­tóz­ta­tá­sát a másod­fo­kú dön­té­sig fenntartotta.

Az ügy­ben fotók­kal kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-ferfi-aki-bajonettel-fenyegette-meg-a-vele-szemben-intezkedo-rendort-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.