Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Életveszélyes késelés Óbudán – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt három fér­fi­val szem­ben. Egyi­kük haza­fe­lé sétált a barát­nő­jé­vel, ami­kor a III. kerü­let­ben, az utcán össze­szó­lal­ko­zott a másik két vád­lot­tal, mely vere­ke­dés­sé és kése­lés­sé fajult.

A vád­irat sze­rint 2021. decem­ber 27-én az egyik vád­lott - a későb­bi kése­lő - egy ven­dég­ség­ből tar­tott haza­fe­lé a barát­nő­jé­vel, ittas álla­pot­ban. A pár egy III. kerü­le­ti meg­ál­ló­ban szállt le a busz­ról, majd egy par­ko­ló­hoz értek, ahol a másik két vád­lott és azok barát­női beszél­get­tek. Ami­kor sétá­ló vád­lott a barát­nő­jé­vel elha­ladt a másik tár­sa­ság mel­lett, közte és a másik tár­sa­ság egyik férfi tagja között han­gos szó­vál­tás ala­kult ki, amely­nek során kia­bál­tak egymással.

A szó­vál­tás után a vád­lott és barát­nő­je foly­tat­ta az útját, és elhagy­ták a másik tár­sa­sá­got, ami­kor a vád­lott hir­te­len vissza­for­dult, elő­rán­tott egy kést a zse­bé­ből. A férfi elő­ször a kést a föld­re ejtet­te, majd ami­kor azt fel­vet­te, a barát­nő­je meg­pró­bál­ta őt lefog­ni és vissza­tar­ta­ni, amely­nek során a vád­lott - a dula­ko­dás köz­ben - meg­vág­ta a nő combját.

Eköz­ben elin­dult felé­jük a négy­fős tár­sa­ság­ból a másik két vád­lott, akik közül az egyik több­ször oda­szólt, illet­ve pro­vo­kál­ta a késes fér­fit, aki ekkor egy hir­te­len moz­du­lat­tal kirán­tot­ta magát a barát­nő­je fogá­sá­ból, és a másik férfi felé sza­ladt, aki bok­szo­ló állás­ban várta a táma­dást. A késes vád­lott meg­állt a másik előtt, majd a kezé­ben tar­tott kés­sel, kaszá­ló moz­du­la­to­kat tett felé.

A kése­lő ezután ismét kisza­ba­dí­tot­ta magát az őt tovább­ra is vissza­tar­ta­ni pró­bá­ló barát­nő­je fogá­sá­ból, majd a két férfi egy­más­nak esett, dula­kod­tak, amely­nek során a kés­sel táma­dó vád­lott mell­ka­son szúr­ta a másik férfi. A meg­szúrt vád­lott ekkor olyan erő­vel ütöt­te arcon a kése­lőt, hogy az ennek hatá­sá­ra tom­pí­tás nél­kül, arc­cal előre, a beton­ra esett. Ekkor a tár­sa­ság másik férfi tagja is oda­sza­ladt a föl­dön, moz­du­lat­la­nul fekvő fér­fi­hoz, és tár­sá­val együtt több­ször meg­rúg­ták őt.

A meg­szúrt vád­lott szúrt sérü­lé­se élet­ve­szé­lyes volt, a kése­lő pedig súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a kése­lőt élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, a másik két vád­lot­tat pedig súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben fegyház-, illet­ve bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A fel­vé­te­len az lát­szik, ami­kor a haza­fe­lé tartó vád­lott elő­ránt­ja a kést, majd a föld­re ejti. Miu­tán fel­ve­szi a kést, a barát­nő­je pró­bál­ja őt lefog­ni, de kisza­ba­dít­ja magát a fogás­ból, majd a másik férfi felé sza­lad, és a kés­sel fenyegeti.