Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Életveszélyes sérülést okozott a csepeli lövöldöző – fotókkal – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt azzal az 57 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2022 máju­sá­ban, egy tett­le­ges­sé­gig fajult vita során, gumi­lö­ve­dé­kes fegy­ver­rel lőtt rá volt párja új élet­tár­sá­ra Cse­pe­len. A férfi élet­ve­szé­lyes és mara­dan­dó sérü­lést szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és volt élet­tár­sa a pár­kap­cso­la­tuk meg­szű­né­sét köve­tő­en is szo­ros bará­ti viszony­ban maradt egy­más­sal. A nő 2020 feb­ru­ár­já­tól új élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tett egy másik fér­fi­val - a sér­tet­tel -, a kap­cso­la­tuk azon­ban viha­ros volt, gya­ko­ri­ak vol­tak köz­tük a vesze­ke­dé­sek. Ilyen alkal­ma­kat köve­tő­en elő­for­dult, hogy a nő akár több napot is volt élet­tár­sá­nál töltött.

A nő 2022. május 2-át meg­elő­ző­en ismét össze­ve­szett az élet­tár­sá­val, ame­lyet köve­tő­en átment az elkö­ve­tő XXI. kerü­le­ti laká­sá­ra. A sér­tett sze­ret­te volna, hogy a nő haza­men­jen hozzá, ezért 2022. május 2-án több­ször fel­hív­ta tele­fo­non, azon­ban a beszél­ge­té­sek vesze­ke­dés­be tor­koll­tak. A hívá­sok egy részé­nek a vád­lott fül­ta­nú­ja volt, illet­ve azok­ról a nő rész­le­te­sen beszá­molt, és azok a vád­lot­tat feldühítették.

A sér­tett az utol­só tele­fon­hí­vá­sát köve­tő­en a vád­lott XXI. kerü­le­ti laká­sá­hoz ment. A férfi az előz­mé­nyek miatt tovább­ra is inge­rült volt, ezért magá­hoz vette a gumi­lö­ve­dék kilö­vé­sé­re alkal­mas, for­gó­tá­ras gáz-riasztó pisz­to­lyát, majd a nővel, vala­mint az ott tar­tóz­ko­dó egyik barát­já­val együtt kiment a ház elé, ahol a sér­tett vára­ko­zott. A férfi és a sér­tett között szó­vál­tás ala­kult ki, majd az elkö­ve­tő a három gumi­lö­ve­dék­kel és gáz-riasztótölténnyel meg­töl­tött for­gó­tá­ras pisz­tollyal 2 méter távol­ság­ból, köz­vet­le­nül a sér­tett arcá­ra céloz­va, leg­alább három lövést adott le.

A gumi­lö­ve­dé­kek elta­lál­ták a sér­tet­tet, aki ezután meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, a táma­dó azon­ban követ­te, és ököl­lel foly­tat­ta a bán­tal­ma­zá­sát. A szem­ta­núk idő­köz­ben érte­sí­tet­ték a rend­őrö­ket, akik a fér­fit a hely­szí­nen elfogták.

A táma­dás követ­kez­té­ben a sér­tett élet­ve­szé­lyes és mara­dan­dó sérü­lést szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a lövöl­dö­zőt élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­kor kiadott köz­le­mé­nye itt olvasható:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/elfogtak-a-gumilovedekes-fegyverrel-tamado-ferfit

A fotó­kon a hely­szí­ni szem­le képei, vala­mint az elkö­ve­tés­hez hasz­nált fegy­ver látható.