Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Halálos csapda várta a rendőröket Esztergomban – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A nyo­mo­zó ügyész­ség több hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indí­tott nyo­mo­zást az ügy­ben, az eljá­rá­si cse­lek­mé­nyek folya­ma­to­sak.

Az elkö­ve­tést köve­tő­en rövid idő eltel­té­vel meg­kez­dett szem­lét – a nyo­mo­zó ügyész­ség fel­ké­ré­sé­re – a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Műve­le­ti Szol­gá­la­tá­nak Bűn­ügyi Tech­ni­kai Főosz­tá­lya nagy erők­kel, szak­ér­tők és tűz­vizs­gá­ló szak­ta­nács­adó bevo­ná­sá­val folya­ma­to­san végez­te, több napig tartó meg­fe­szí­tett mun­ká­val. A szem­le meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az elkö­ve­tő egy 38 méter hosszú alag­utat épí­tett magá­nak a ház­ból kiin­dul­va, amely a rob­ba­nás elle­né­re épség­ben maradt.

Az eddig beszer­zett ada­tok sze­rint az elkö­ve­tő olyan - Magyar­or­szá­gon enge­dély nél­kül nem besze­rez­he­tő - nagy mennyi­sé­gű vegyi anya­got tárolt lég­men­te­sen az ingat­lan­ban, amely szoba-hőmérsékletű leve­gőn illé­konnyá válik, és nagy erejű rob­ba­nás elő­idé­zé­sé­re alkal­mas.

Az elkö­ve­tő a rend­őr­sé­gi akció ide­jén a vegyi anya­got tar­tal­ma­zó tar­tályt fel­nyi­tot­ta – nem kizár­ha­tó­an szán­dé­ko­san a nagyobb rob­ba­nás érde­ké­ben fel­bo­rí­tot­ta –, majd a csepp­fo­lyós anyag a leve­gő­vel keve­re­dett.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján az is meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy a férfi gáz­masz­kot viselt a ház­ban, ame­lyet csak akkor vett le, ami­kor az épü­let­ből kilép­ve a rend­őrök­kel tár­gyalt. A férfi a gáz­masz­kot a rob­ba­nás­kor is visel­te.

Az elkö­ve­tő szán­dé­ka két­sé­get kizá­ró­an az intéz­ke­dő rend­őrök éle­té­nek kiol­tá­sá­ra irá­nyult.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a bűn­cse­lek­mény mielőb­bi tel­jes körű kivizs­gá­lá­sa érde­ké­ben tovább­ra is hala­dék­ta­la­nul hajt­ja végre a szük­sé­ges eljá­rá­si cse­lek­mé­nye­ket. A hely­szí­nen jelen­leg is nyo­mo­za­ti cse­lek­mé­nyek foly­nak.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/egy-rendor-elhunyt-tobben-pedig-megserultek-egy-esztergomi-intezkedes-soran-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/.