Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Informatikai ellenőrnek is kiadta magát a fővárosi ,,kaméleon” – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy bün­te­tett elő­éle­tű 34 éves fér­fi­val szem­ben, aki vál­to­za­tos mód­sze­rek­kel csa­pott be máso­kat és tett szert több tíz­mil­li­ós haszon­ra.

A vád­irat sze­rint miu­tán a férfi elha­tá­roz­ta, hogy szél­há­mos­sá­gok útján tesz majd szert rend­sze­res haszon­ra, 2021. ápri­li­sá­tól sok­szí­nű módon csalt ki pénzt mások­tól.

A férfi több isme­rő­sé­nek is azt mond­ta, hogy nagy­ke­res­ke­del­mi érté­ke­sí­tő­ként dol­go­zik egy táv­köz­lé­si cég­nél, ahol beosz­tá­sa révén jelen­tős ked­vez­ménnyel tud mobil­te­le­font sze­rez­ni akár saját hasz­ná­lat­ra, akár befek­te­té­si cél­ból. Azt állí­tot­ta pél­dá­ul, hogy egy tele­fon szak­üz­let bezá­rá­sa miatt a tel­jes áru­kész­le­tet ked­ve­ző áron fel tudná vásá­rol­ni, majd azt maga­sabb áron érté­ke­sí­te­né, meg­dup­láz­va a sér­tet­tek pén­zét. Meg­té­vesz­tett isme­rő­se­i­től vagy direkt a készü­lé­kek­re, befek­te­tés­re kérte el a pénzt, vagy köl­csö­nö­ket vett fel, ame­lyek vissza­fi­ze­té­sé­re azon­ban álta­la is tudot­tan nem volt módja.

A férfi egy ala­pít­vány­tól úgy csalt ki közel más­fél mil­lió forin­tot, hogy lap­to­pok eladá­sá­ra hivat­koz­va 2,8 mil­li­ós hasz­not ígért, azon­ban az átvett össze­get nem a kita­lált befek­te­té­si célra for­dí­tot­ta, majd hason­ló indo­kok­kal az ala­pít­vány veze­tő­jét külön meg­ká­ro­sí­tot­ta 300 ezer forint­tal.

A vád­lott egy köz­in­téz­mény gaz­dál­ko­dá­si rész­le­gé­hez tele­fo­non azzal jelent­ke­zett be, hogy 1 óra múlva infor­ma­ti­kai ellen­őr­zést kap­nak. Ezután meg­je­lent és elő­ad­ta, hogy az állam­kincs­tá­ri átuta­lá­si rend­szer­rel kap­cso­lat­ban kar­ban­tar­tá­si, kár­tya­hi­te­le­sí­té­si és –aktu­a­li­zá­lá­si fel­ada­to­kat kell vég­re­haj­ta­nia. Miu­tán így biz­to­sí­tot­ták szá­má­ra a rend­szer­hez való hoz­zá­fé­rést, a jog­el­le­ne­sen meg­szer­zett ada­tok­kal a férfi 38,7 mil­lió forin­tot utalt át édes­any­ja szám­lá­já­ra, köz­le­mény­ként for­gó­tő­ke vissza­pót­lást meg­je­löl­ve.

2022 tava­szán a férfi az édes­any­ja laká­sát álné­ven kiadás­ra hir­det­te meg a közös­sé­gi médi­á­ban, és 6 külön­bö­ző sér­tet­től is vett át bér­le­ti díj és kau­ció címén össze­ge­ket, azon­ban a lakást külön­bö­ző okok­ra hivat­koz­va még­sem adta ki részük­re, és az nem is állt szán­dé­ká­ban.

A leg­sú­lyo­sabb csa­lá­sa az volt a vád­lott­nak, ami­kor szin­tén pénz­ügyi infor­ma­ti­kai rend­szer kar­ban­tar­tá­sá­ra hivat­koz­va egy önkor­mány­za­ti gaz­da­sá­gi ellá­tó szerv­hez ment, ahol a csa­lárd belé­pést köve­tő­en 47 mil­lió forin­tot utal­ta­tott át saját magá­nak, töb­bek között for­gó­tő­ke vissza­pót­lá­sa köz­le­ménnyel.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit 14 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és 2 rend­be­li infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, illet­ve azt is indít­vá­nyoz­ta, hogy egy koráb­ban, szin­tén csa­lás miatt – fel­füg­geszt­ve – kisza­bott 2 éves bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát ren­del­je el a bíró­ság.

A vád tár­gyá­vá tett cse­lek­mé­nye­ket a tör­vény – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján – 2-től 12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság köz­le­mé­nye itt érhe­tő el az ügy­ben, amely a elfo­gás­ról és a ház­ku­ta­tás egy részé­ről készült fel­vé­telt is tar­tal­maz:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/forgotoke-visszapotlasa