Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Játszótereket újítottak fel túlszámlázással – vádemelés az OLAF ajánlása alapján, félmilliárd forintos költségvetési csalás miatt indult ügyben- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) aján­lá­sa alap­ján indult bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség uniós támo­ga­tás és magyar költ­ség­ve­té­si for­rás jogo­su­lat­lan igény­be­vé­te­le miatt nyúj­tott be vád­ira­tot, és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­ta­kat letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 59 éves férfi, aki egy pályá­zat­írás­sal is fog­lal­ko­zó céget veze­tett, 2007-ben meg­tud­ta, hogy 2008-ban euró­pai uniós támo­ga­tá­sok igé­nyel­he­tők kül­té­ri, köz­cé­lú ját­szó­te­rek kiala­kí­tá­sá­ra, illet­ve meg­lé­vő ilyen ját­szó­te­rek kor­sze­rű­sí­té­sé­re, amely kere­té­ben a támo­ga­tó ható­ság az összes kiadás 100%-át meg­té­rí­ti. A férfi elha­tá­roz­ta, hogy a támo­ga­tá­si rend­szert kijátsz­va, valót­lan áraján­la­tok alap­ján, eltúl­zott össze­gek­re fog pályáz­ni, amely­ből jog­ta­lan haszon­ra tesz szert. Az elkö­ve­tés­be bevon­ta mun­ka­tár­sa­it, egy 42 éves és egy 41 éves fér­fit, illet­ve egy 64 éves üzlet­em­bert, aki kife­je­zet­ten a későb­bi kivi­te­le­zé­sek­re ala­pí­tott egy új céget. A pályá­zat­író cég­től 5000 főnél keve­sebb lako­sú tele­pü­lé­se­ket keres­tek meg azzal a lehe­tő­ség­gel, hogy az önkor­mány­zat szá­má­ra pályá­za­ti pénz­ből, a tele­pü­lés­nek lénye­gé­ben ingyen fel­újít­ják a ját­szó­te­re­ket, ha őket bíz­zák meg. A vád­lot­tak kiala­kí­tot­tak egy rend­szert, amely­ben jelen­tő­sen túl­ára­zott aján­la­to­kat kér­tek be más cégek­től és eze­ket fel­hasz­nál­va pályáz­tak egy buda­pes­ti köz­pon­ti hiva­tal­nál a támo­ga­tá­sok­ra, ame­lye­ket el is nyer­tek. A kivi­te­le­zést 60 önkor­mány­zat ese­té­ben tény­le­ge­sen sok­kal kisebb ráfor­dí­tás­sal való­sí­tot­ták meg, azon­ban a szám­lá­kat a piaci árat jelen­tő­sen meg­ha­la­dó össze­gek­ről állí­tot­ták ki, és azo­kat így nyúj­tot­ták be a kifi­ze­tő ható­ság­nak. A vád­lot­tak ezzel részt vet­tek az uniós és a hazai költ­ség­ve­tés meg­ká­ro­sí­tá­sá­ban, ame­lyek az ügy­le­te­ket 75-25 % arány­ban finan­szí­roz­ták.

2009-2013 között a vád­lot­tak közül hár­man 536 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó vagyo­ni hát­rányt okoz­tak, negye­dik tár­suk közel 187 mil­lió forint vagyo­ni hát­rány oko­zá­sá­ban műkö­dött közre.

A több mint 450 olda­las vád­irat rész­le­te­sen bemu­tat­ja az ügyész­ség sze­rin­ti elkö­ve­tést.

Az OLAF vizs­gál­ta a támo­ga­tá­so­kat és aján­lá­sok­kal élt a Leg­főbb Ügyész­ség felé. Az ügyész­ség – bár erre jog­sza­bá­lyi köte­les­sé­ge nincs – min­den OLAF aján­lás alap­ján bün­te­tő­el­já­rást indít, így tett jelen ügy­ben is.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal által szé­les­kö­rű­en lefoly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­kép­pen külö­nö­sen jelen­tős, illet­ve egy ter­helt ese­té­ben külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban, hogy a bíró­ság ítél­je a négy fér­fit letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re és pénz­bün­te­tés­re, ezen túl tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól és a cég­ve­ze­tés­től.

Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­nek és az OLAF-nak a kap­cso­la­tát mutat­ja be a Leg­főbb Ügyész­ség vide­ó­üze­net és köz­le­mé­nye, ame­lyek itt érhe­tő­ek el:

https://ugyeszseg.hu/a-magyar-ugyeszseg-tovabbra-is-az-unios-atlagot-meghalado-aranyban-emel-vadat-az-olaf-igazsagugyi-ajanlasai-nyoman-dr-fazekas-gezanak-a-legfobb-ugyeszseg-szovivojenek-videouzenete/

https://ugyeszseg.hu/a-magyar-ugyeszseg-tovabbra-is-az-unios-atlagot-meghalado-aranyban-emel-vadat-az-olaf-igazsagugyi-ajanlasai-nyoman/

Az 59 éves férfi jelen­leg más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban van, tár­sai sza­bad­lá­bon véde­kez­nek.