Főoldal » Hírek » Katalizátorokat loptak - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik Esz­ter­gom­ban autók­ról lop­tak el katalizátorokat.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a fér­fi­ak 2021. szep­tem­ber 3-án, dél­után, egy esz­ter­go­mi gaz­da­sá­gi tár­sa­ság telep­he­lyén álló két autót eme­lő­gép­pel fel­emel­tek, flex­xel elvág­ták a kipu­fo­gó­csö­ve­ket és eltá­vo­lí­tot­ták a kata­li­zá­to­ro­kat. A vád­lot­tak a kata­li­zá­to­ro­kat egy gép­jár­mű­vel elszál­lí­tot­ták a hely­szín­ről, majd Esz­ter­gom­ban isme­ret­len sze­mély­nek 30.000 forin­tért érté­ke­sí­tet­ték, amit három­fe­lé osztottak. 

A fér­fi­ak a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel több­száz­ezer forint kárt okoz­tak a gép­jár­mű­vek tulaj­do­no­sa­i­nak, mely nem térült meg.

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben két rend­be­li kisebb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat. Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­ak­kal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és pénz­bün­te­tést szab­jon ki, emel­lett az egyik vád­lott pár­fo­gó fel­ügye­le­tét is ren­del­je el. Továb­bá köte­lez­ze a vád­lot­ta­kat a kár meg­té­rí­té­sé­re és koboz­za el tőlük azt a pénzt, amit a kata­li­zá­to­rért kaptak.