Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Kétszer is kiraboltak egy kiskorút – elfogták a támadókat- videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján két férfi letar­tóz­ta­tás­ba, har­ma­dik tár­suk pedig bűn­ügyi fel­ügye­let alá került abból a tri­ó­ból, amely­nek tag­jai egy kis­ko­rút elő­ször a buszon, majd arról leszáll­va, az Örs vezér téren is kiraboltak.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tők 2023. augusz­tus 07-én, dél­után, az Örs vezér teré­re utaz­tak busszal, amely­nek során ész­re­vet­ték a kis­ko­rú sér­tet­tet, majd leül­tek mellé úgy, hogy közrefogták.

Miu­tán a sér­tett a busz ajta­já­hoz ment, az egyik elkö­ve­tő követ­te, közel hajolt hozzá, és azt mond­ta neki, hogy a tár­sai le akar­ják őt ütni, és el akar­ják venni a cuc­ca­it, azon­ban ha ad neki 1.000 forin­tot, akkor meg­vé­di. A sér­tett félel­mé­ben átad­ta a pénzt, ame­lyet köve­tő­en a férfi újabb 1000 fprin­tot kért, a fiú pedig ezt a pénzt is oda­ad­ta.  A fenye­ge­tő azon­ban tovább­ra is követ­te a sér­tet­tet a buszon, miköz­ben még továb­bi 5000 forin­tot kért, a fiú azon­ban ezt már eluta­sí­tot­ta, amely­re a férfi azt vála­szol­ta, hogy akkor visel­je ennek a következményeit.

A sér­tett az Örs vezér teré­nél leszállt a busz­ról, a gya­nú­sí­tot­tak pedig követ­ték, majd köz­re­fog­ták. Ekkor az egyik férfi benyúlt a kis­ko­rú zse­bé­be, kivet­te a fül­hall­ga­tó tok­ját, ciga­ret­tá­ját és kész­pén­zét, miköz­ben az egyik társa a sér­tett másik zse­bét pró­bál­ta meg átkutatni.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a néhány napon belül elfo­gott és cso­por­tos rab­lás bűn­tet­té­vel meg­gya­nú­sí­tott három férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, amit amit a bíró­ság első­fo­kon elren­delt, másod­fo­kon azon­ban egyi­kü­ket 4 hónap­ra bűn­ügyi fel­ügye­let alá helyez­te. Két társa letar­tóz­ta­tá­sát a kerü­le­ti ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján, a nyo­mo­zá­si bíró idő­köz­ben meg is hosszabbította.

A fel­vé­tel ele­jén a három elkö­ve­tő fel­száll a busz­ra, majd az lát­ha­tó, aho­gyan az egyik elkö­ve­tő a fenye­ge­tés során több­ször is közel hajol a sér­tett­hez, vala­mint mind­két pénz­át­adás is látható.