Főoldal » Hírek » Közel fél évtized fegyház kábítószer termesztésért – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság 4 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azt a fér­fit, aki  bakony­sár­ká­nyi lakó­he­lyén ter­mesz­tet­te  a kábítószert.

A vád­irat sze­rint a férfi a Bécs­ben vásá­rolt, illet­ve az erdő­ben talált mag­va­kat elül­tet­te a lakó­he­lyé­nek ingat­la­na udva­rán és a mel­lék­épü­le­tek­ben azért, hogy saját fogyasz­tá­sá­ra indi­ai hasis ken­dert ter­messzen. A férfi 2021. júni­us 13-ig a növé­nye­ket rend­sze­re­sen öntöz­te, a mag­vak­ból össze­sen 491 tő  fej­lő­dött ki. Az elkö­ve­tő az elfo­gá­sá­ig amfe­ta­mint, metam­fe­ta­mint és mari­hua­nát is fogyasztott.

A Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fit Jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt 4 év 6 hó fegy­ház­bün­te­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en az ügyész, az elkö­ve­tő és védő egy­aránt három mun­ka­na­pot tar­tott fenn a jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­zat megtételére.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott, fotó­kat is tar­tal­ma­zó köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/kozel-otszaz-toves-kenderultetvenyt-hozott-letre-a-ferfi-a-komarom-esztergom-varmegyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/