Főoldal » Hírek » „Kristályt” követelt a rabló – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás és kábí­tó­szer bir­tok­lás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő haj­nal­ban, kábí­tó­szer fogyasz­tást köve­tő­en az utcán dizáj­ner dro­got köve­telt isme­rő­sé­től, majd miu­tán vissza­uta­sí­tot­ták, hátul­ról ököl­lel rátá­madt és elvet­te az értékeit.

A vád­irat sze­rint a nagy­kő­rö­si férfi - tíz nap­pal azután, hogy őt a bíró­ság más ügy­ben jog­erő­sen elítél­te - 2023. novem­ber 12-én, haj­nal­ban, Kecs­ke­mét köz­pont­já­ban össze­ta­lál­ko­zott isme­rő­sé­vel, a sér­tet­tel. A vád­lott a kerék­pár­ján ülve kísér­te a vas­út­ál­lo­más felé igyek­vő ittas sér­tet­tet, aki­től hala­dá­suk során több­ször is „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű dizáj­ner dro­got követelt.

Az isme­rős a kéré­se­ket mind­vé­gig hárí­tot­ta, közöl­ve, hogy nincs nála kábí­tó­szer. A vissza­uta­sí­tást köve­tő­en a vád­lott hátul­ról ököl­lel rátá­madt a mel­let­te gya­log­ló sér­tett­re és több­ször fejen ütöt­te, miköz­ben tovább köve­te­lő­zött. Ezután a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben föld­re került fér­fi­ról lerán­gat­ta a kabát­ját, majd az alat­ta lévő övtás­kát letép­te a mell­ka­sá­ról. A sér­tett meg­pró­bál­ta vissza­sze­rez­ni az övtás­kát, azon­ban a rabló ellök­te, és a kerék­pár­já­ra fel­ül­ve elme­ne­kült a helyszínről.

A vád­lott­nak a sér­tett sze­mé­lyes okmá­nyai és bank­kár­tyái mel­lett a pénz­tár­cá­ját néhány száz forint­tal, vala­mint dohány­kel­lé­ke­ket, kulcs­cso­mót, tele­fon­töl­tőt és fül­hall­ga­tót sike­rült megszereznie.

A meg­tá­ma­dott férfi nyolc napon belül gyó­gyu­ló, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A kecs­ke­mé­ti nyo­mo­zók néhány órán belül elfog­ták az elkö­ve­tőt, aki­ről kide­rült, hogy a rab­lást meg­elő­ző­en kábí­tó­szert fogyasztott.

Az ügyész­ség a fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az elfo­gá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kon a rab­lás hely­szí­ne és a hely­szí­nen rög­zí­tett nyom látható.