Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Letartóztatásban a távoltartás szabályait megszegő férfi – a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tolna Vár­me­gyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egy hónap­ra elren­del­te annak az 59 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a két hét­tel koráb­ban elren­delt távol­tar­tás elle­né­re ismét fel­ke­res­te és bán­tal­maz­ta volt élet­tár­sát.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2023. júli­us 27-én, dél­ben, az egyik Tolna vár­me­gyei köz­ség­ben a koráb­bi élet­tár­sa, egy 70 éves nő házá­hoz ment, ahol a sér­tet­tet egy 9 cm pen­ge­hosszú­sá­gú, hegyes kés­sel több helyen meg­se­be­sí­tet­te. A táma­dót a nyo­mo­zó ható­ság élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként, a főügyész­ség indít­vá­nyá­ra pedig a nyo­mo­zá­si bíró 2023. júli­us 29-én négy hónap­ra távol­tar­tá­sát ren­del­te el a sér­tet­től. Ennek értel­mé­ben a férfi sem köz­vet­le­nül, sem köz­ve­tett módon nem lép­he­tett volna kap­cso­lat­ba a sér­tet­tel, őt nem köze­lít­het­te meg, sőt az álta­la lakott utcá­ba se mehe­tett.

Az elkö­ve­tő azon­ban nem tudott bele­nyu­god­ni a sza­kí­tás­ba, és 2023. augusz­tus 12-én, dél­után, ittas álla­pot­ban ismét fel­ke­res­te a az ott­hon tar­tóz­ko­dó sér­tet­tet. A házba a nyi­tott ajtón bement, és a nőt ismét bán­tal­maz­ta, neki könnyű sérü­lé­se­ket oko­zott. Miköz­ben a nőt szi­dal­maz­ta, a magá­val vitt kala­pá­csot fel­emel­te, ám azzal végül nem ütött.

Mivel a gya­nú­sí­tott a távol­tar­tás sza­bá­lya­it szán­dé­ko­san meg­szeg­te és a sér­tet­tet újra bán­tal­maz­ta, ezért a főügyész­ség – első­sor­ban a továb­bi bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa és a sér­tett védel­me érde­ké­ben is – indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a főügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva egy hónap­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.