Főoldal » Archív » Letartóztatásban marad a lakásbetörések gyanúsítottja

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság újabb három hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta annak a szé­kes­fe­hér­vá­ri fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2017. októ­be­ré­től 2018. janu­ár 8-ig 15 betö­rés­ben vett részt három tár­sá­val együtt.

A négy elkö­ve­tő 2017. októ­ber végén álla­po­dott meg abban, hogy lakás­be­tö­ré­se­ket fog­nak elkö­vet­ni úgy, hogy a hely­szí­nek­re a szé­kes­fe­hér­vá­ri férfi szál­lít­ja a tár­sa­it, és figye­lés­sel biz­to­sít­ja a lopást.

Az elkö­ve­tők 2017. decem­ber 13-a és 17-e között két ácsi csa­lá­di házba a bejá­ra­ti ajtó fel­fe­szí­té­sé­vel hatol­tak be, az első hely­szín­ről 750.000,- Ft kész­pénzt, a máso­dik hely­szín­ről 20.000,- Ft érté­kű éksze­re­ket vit­tek el. A tol­va­jok 2017. decem­ber 16-án 18 óra 30 perc és 19 óra között egy nagy­ig­mán­di csa­lá­di házba a terasz­aj­tó befe­szí­té­sé­vel jutot­tak be, majd onnan 400.000,- Ft érték­ben éksze­re­ket és 160.000,- Ft kész­pénzt vit­tek el.

A betö­rők 2017. decem­ber 20-án egy szo­mo­ri, és egy táti csa­lá­di házba hatol­tak be a bejá­ra­ti ajtó befe­szí­té­sé­vel, a szo­mo­ri ház­ból 20.000,- Ft érté­kű ékszert és 160.000,- Ft kész­pénzt, míg a táti ház­ból kar­órát, éksze­re­ket és eurót vit­tek el össze­sen 444.000,- Ft érték­ben.

Az elkö­ve­tők 2018. janu­ár 8-án a dél­utá­ni órák­ban egy csóri csa­lá­di házba a bejá­ra­ti ajtó befe­szí­té­sé­vel beha­tol­tak, onnan egy szé­fet és a benne lévő 25.000.000,- Ft-ot tulaj­do­ní­tot­ták el.

A bíró­ság ügyé­szi indít­vány­ra 2018. szep­tem­ber 25-én ren­del­te el a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, mert meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fenn­áll annak a veszé­lye, hogy a szé­kes­fe­hér­vá­ri férfi sza­bad­lá­bon hagyá­sa  ese­tén az eljá­rás ered­mé­nyes­sé­gét veszé­lyez­tet­né, továb­bá fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re tett ügyé­szi indít­vány­ról az aláb­bi olda­lon adott ki köz­le­ményt az ügyész­ség:

https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-az-a-betoro-aki-kozel-27-millio-forintot-lopott-a-tarsaival-egyutt/.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét köve­tő­en a nyo­mo­zó ható­ság továb­bi nyolc rend­be­li betö­ré­ses lopás elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg a fér­fit, mert meg­ala­po­zott a gyanú, hogy ugyan­az­zal a mód­szer­rel móri, pilis, mohai, nagy­ba­jo­mi, vár­pa­lo­tai és győr­új­ba­rá­ti ingat­la­nok­ba hatolt be tár­sa­i­val és külön­bö­ző érték­tár­gya­kat tulaj­do­ní­tot­tak el.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak újabb három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sát.

A bíró­ság 2019. már­ci­us 22-én az indít­vány tár­gyá­ban ülést tar­tott, ezen a gya­nú­sí­tot­tat meg­hall­gat­ta. A bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az ügyész­ség indít­vá­nya meg­ala­po­zott, ezért annak helyt adott, és a letar­tóz­ta­tást 2019. júni­us 25-ig meg­hosszab­bí­tot­ta.