Főoldal » Archív » Másodfokon súlyosabb ítélet a több bűncselekményt elkövető zalai anya és fia ügyében

A Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon hozott jog­erős másod­fo­kú hatá­ro­za­tá­val – az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en - rész­ben súlyo­sabb bün­te­tést sza­bott ki a több bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádolt férfi és anyja bün­te­tő­ügyé­ben.

2017 júli­usában a Zala megyei Bors­fán gép­ko­csi­val köz­le­kedve a sér­tett meg­lát­ta a  vád­lot­tat, megállt, és fele­lős­ség­re vonta a fele­sé­gé­vel foly­ta­tott viszony és a vád­lott gya­láz­ko­dó SMS üze­ne­tei miatt. A két férfi dula­kod­ni kez­dett, amely­nek során a vád­lott egy base­ball ütő­vel a sér­tet­tet fejbe ütöt­te, aki az ütés­től élet­ve­szé­lyes kopo­nya­sé­rü­lést szenvedett.

A dula­ko­dás­ba a vád­lott anyja is beavat­ko­zott; a gép­ko­csi­val idő­köz­ben elinduló, majd újból meg­ál­ló sér­tett után egy tég­lát dobott, amely a gép­ko­csi hátsó szél­vé­dő­jét betör­te.

A vád­lot­tak ezután meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a sérü­lést okozó több­szö­rö­sen bün­te­tett férfi helyett az anya test­vé­re vál­lal­ja magá­ra a bűn­cse­lek­ményt, a gép­ko­csi hátsó szél­vé­dő­jé­nek betö­ré­sét pedig az anya 14 év alat­ti másik fia fogja elis­mer­ni. A vád­lot­tak az eljá­rás során ennek meg­fe­le­lő hamis val­lo­má­so­kat tettek.

A fenti ese­ményt meg­elő­ző­en, 2016 szep­tem­berében a vád­lott férfi valót­lan tar­tal­mú beje­len­tést tett a Lete­nyei Rend­őr­őr­sön, amelynek okán egy falu­be­li fér­fit jármű önké­nyes elvé­te­le bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­tak ki. 2017 ápri­lisában pedig a Lete­nyei Rend­őr­őr­sön jár­őr­ként szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrt a háza fel­gyúj­tá­sá­val fenye­get­te meg.

Az első fokon eljárt Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a férfi bűnös­sé­gét testi sér­tés bűn­tet­té­ben, hamis vád bűn­tet­té­ben és zak­la­tás vét­sé­gé­ben álla­pí­tot­ta meg. Ezért 6 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.  Az anyát a bíró­ság köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett­ben, hamis vád bűn­tet­té­ben és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 1 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re felfüggesztette.

A Zala Megyei Főügyész­ség mind­két vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tás végett jelen­tett be fel­leb­be­zést, amit a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenntartott.

Az íté­lő­táb­la – a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­nak meg­fe­le­lő­en - a férfi bün­te­té­sét 7 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 7 év közügyek­től eltil­tás­ra súlyo­sí­tot­ta, míg az anyára vonat­ko­zó első­fo­kú dön­tést hely­ben­hagy­ta.