Főoldal » Hírek » Megöléssel fenyegette a gyámügyi ügyintézőt – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki nem volt haj­lan­dó elfo­gad­ni, hogy négy kis­ko­rú gyer­me­két neve­lő­szü­lők­nél helyez­ték el, ezért meg­ölés­sel fenye­get­te a gyám­ügyi ügyintézőt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott négy kis­ko­rú gyer­me­két a gyám­ha­tó­ság 2023. júni­us ele­jén véde­lem­be vette és neve­lő­szü­lők­nél helyez­te el, mivel a gyer­me­kek sem óvo­dá­ba, sem isko­lá­ba nem jár­tak és a lak­ha­tá­si körül­mé­nye­ik sem vol­tak meg­fe­le­lő­ek. A vád­lott nem értett egyet az intéz­ke­dés­sel, a hónap köze­pén a bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő csa­lád­se­gí­tő szol­gá­lat­nál meg­je­lent és az ott dol­go­zó nővel közöl­te, hogy egy hetet ad neki az intéz­ke­dés­re, amennyi­ben az ered­mény­te­le­nül telik el, meg­ke­re­si az ügy­ben eljárt gyám­ügyi ügy­in­té­zőt és fel­gyújt­ja a házát.

A csa­lád­se­gí­tő alkal­ma­zott­ja a fenye­ge­tés­ről érte­sí­tet­te az ügy­ben eljárt ille­té­kes gyám­ügyi ügy­in­té­zőt, aki a gyer­mek­el­he­lye­zé­si dön­tést csak annyi­ban vál­toz­tat­ta meg, hogy az egyik gyer­mek tekin­te­té­ben új neve­lő­szü­lő­ket ren­delt ki.

A férfi augusz­tus máso­dik felé­ben tele­fo­non fel­hív­ta az ügy­in­té­zőt, meg­fe­nye­get­te, hogy meg fogja ölni, bemegy a mun­ka­he­lyé­re és rábo­rít­ja az asz­talt. Aznap való­ban meg­je­lent az iro­dá­ban, kia­bált az ügy­in­té­ző­vel, fenye­ge­tő­leg mell­ka­sát csap­dos­ta és köve­tel­te a dön­tés megváltoztatását.

Cse­lek­mé­nyé­nek az érte­sí­tés­re kiér­ke­zett rend­őrök vetet­tek véget.

A gyám­ügyi ügy­in­té­ző köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minősül.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel -  bün­te­tő­vég­zé­sé­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.